Қазақстандық Студент Жастардың Жаңашылдық Сапасын Қалыптастырудың Педагогикалық Негізі

Author:

Year-Number: 2018-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 52-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Бүгінгі уақыттағы технологиялардың қарқынды өзгеріп келе жатқанына байланысты студент жастардың бойында ерекше қажетті кәсібіне қосымша білімдер мен біліктіліктерді қалыптастырудың қажеттілігі туындап отыр, нақтырақ айтқанда, оларда сауаттылықты, біліктіліктерді және дағдыларды, қасиеттерді, сапалар мен қабілеттерді қалыптастыру қажет, олар өз кезегінде маманға кәсіби жылдамдықты, бәсекеге лайықты болуды, әлеуметтік қорғанды немесе кепілдікті қамтамасыз етеді. Бітіруші түлектерге өздері әрекет жасап, жұмысқа орналасу мәселесін өздері шешіп жүргені белгілі, жас мамандардың ең қиын психикалық зақымданатын жағдай бәсекелестіктің жұмысқа орналасуда пайда болатыны көп кездеседі. Объективті себептермен бірге, жас мамандарда өзін-өзі таныстыру қабілетінің төмендігі де саналады. Демек қазіргі кезде Қазақстанда студент жастардың жаңашылдық сапасын зерттеу педагогика ілімінде өзекті болып табылады. Студенттің жаңалықшылдық сапасының құрамын нақты анықтау оқу бағдарламасын мақсатты бағытта мәдениетті тұрғыда өңдеуге, педагогикалық технологиялардың тиімдісін таңдауға, студенттерге шығармашылық білім өнімдерін жасауды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін оқу материалдарын дәл таңдауға мүмкіндік береді. Қазақстандық жоғары оқу орнындағы білім беру жүйесін жаңалауға маңызды қадам – бұл болашақ бәсекеге лайықты, креативті маманның тұлғалық-кәсіби тұрғыда өзін-өзі дамытуына назарды күшейту болуы керек. Басқаша айтқанда, бүгін креативті психологияның контекстінде бүгінгі күннің маманының өзін-өзі тұлғалық әрі кәсіби салада дамытудың жүйелілік білімдері ерекше өзектіленген. Көптеген зерттеушілер жасөспірімдік және жастық шақ кезеңдер өзінің еркіндігі мен өзінің өмірін жоспарлау қабілеті тұрақты қалыптасады деп есептейді. Бүгінгі кезеңде жастардың психологиясын зерттеу, жас қыздар мен ұлдардың дүниетанымындағы, құндылықтарындағы, өзін-өзі белгілеуіндегі, өмір мәнін іздеудің қалыптасуындағы ерекшеліктерді және тұлғалық дамудың басқа да мәселелерін зерттеу қажеттілігі туады

Keywords

Abstract

Associate, intensively change , technologies in Today's time necessity special necessary to trade additional knowledge forming of student along young people qualifications is conceived, when said more precisely , for them literacy, qualifications skills and internalss, to form internalss and capabilities it is necessary, they in a turn to the specialist professional speed, to the rivalry correspondingly to be, social imbanked or provide guarantee . To work question location to work, Finishing bustled about to the graduating students , that decided , much meets the state, that психикалық wounds oneself same difficult, known, youth specialists, there is a rivalry on to be situated benefit . Ability , acquaintance of Объективті itself itself at youth specialists together with reasons bottom is considered. On studies of pedagogics research of student in Kazakhstan in nowaday time, that gathers to say, quality of innovation young people is basic. Student quality composition exact exposes reads program having a special purpose direction cultural stands makes, pedagogics лық technology advantageous chooses, student work knowledge products does unites allows studies material chooses exactly allows. To Renew system of what form on place of what Kazakhstan high educational, my important step - it the future to the rivalry correspondingly, креативті to be to strengthen look needed a specialist stand itself itself develops . Differently speaking, today psychology on today's specialist of day knowledge of the system development in personality professional industry itself itself special . Researchers , that increased , teenager and youth considers pores talk , that ability life planning of freedom formed constantly . today's pore young people psychology investigates, young girl and son дүниетанымындағы, value ғы, itself itself designates гі, life importance searches is formed ғы feature and personality лық development other and question investigates necessity

Keywords