Arguvan Ağzı Uzun Havalarda Artikülasyon

Author:

Year-Number: 2018-11
Number of pages: 155-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Halk Müziği içinde önemli bir yer tutan Arguvan ağzı her ne kadar yurt içinde geniş bir alana yayılmamış olsa da kendi il sınırları içinde ayrıca çevre köy, kasaba ve illerde benimsenmiş, yaygınlık kazanmıştır. Son yıllarda yapılan Arguvan Türkü Festivalleri ve ses yarışmaları ile dikkat çeken Arguvan ağzı türkülerin/havaların söylemleri bakımından ağız özelliğini yansıtmaması, bugüne kadar Arguvan ağzı üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği bu konu üzerinde daha ciddi ve geniş bir çalışmanın tarafımızdan yapılmasını zorunlu kılmıştır. Çalışmamızda Arguvan topraklarında yetişmiş bölge halkından beslenmek ve ağız özelliği bakımından doğru kaynağa ulaşmak için alan çalışması yapılmıştır. Arguvan ağzı ezgilerle ilgili derleme çalışmalarında kişisel görüşmeler yapılmış ve karşılaştırma metodu kullanılarak transkript işaretleri oluşturulmuştur. Arguvan ağzında serbest ezgiler nasıl bir karaktere sahiptir? Kendine özgü ortak bir özellikleri var mıdır? gibi soruların cevabını verebilmek ve bu konuya açıklık getirebilmek için yapılan özel derleme kasetlerindeki serbest ezgiler, teker teker incelenmiştir. Eserlerin ağız özelliğine göre söylenişlerinde, artikülasyona dikkat çekmek için transkripsiyon işaretleriyle sözler, teker teker belirlenmiştir. Arguvan ağız özelliğine göre söylem biçimini geliştirmek ve konu hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara kaynak oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

Although Arguvan's dialect, which has an important place in Turkish Folk Music, has not spread over a large area in the country, it has also become widespread in its own provinces and also in the surrounding villages, towns and provinces. Arguvan folk music Festivals and vocal competitions made in recent years have attracted attention with Arguvan dialect folk songs / discoloration of the dialect in terms of discourse, so far the insufficiency of the studies on the mouth of Arguvan more serious and extensive work on this issue has been made by us. In our study, a field study was conducted in order to be fed from the people of the region grown in Arguvan soil and to reach the right source for the dialect feature. Personal interviews were conducted in the Arguvan dialect melodies and transcript signs were created using the comparison method. How the free melodies in Arguvan's dialect has a character. In order to be able to give answers to these questions and to clarify this issue, the free melodies in the special assembly cassettes were examined one by one. In order to draw attention to the articulation according to the dialect characteristics of the works, the words with the transcription signs were determined one by one. According to the feature of Arguvan dialect, a source has been created for researchers who want to develop the way of discourse and to study on the subject.

Keywords