BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OYUN, DANS VE MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-12
Number of pages: 171-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, müzik, dans ve oyun derslerine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik ve Antrenörlük bölümünde öğrenim gören 125 erkek, 60 kız olmak üzere toplam 185 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özevin (2006) tarafından geliştirilen “Oyun Dans ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin müzik, dans ve oyun derslerine ilişkin motivasyon düzeyleri ile cinsiyet ve alınan dersler değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, müzik, dans ve oyun derslerine ilişkin motivasyon düzeyleri ile yaş ve bölüm değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the motivation levels of the students studying at the School of Physical Education and Sports of Adıyaman University towards play, dance and music lessons in terms of some variables. A total of 185 students, 125 boys and 60 girls from Adıyaman University, School of Physical Education and Sports, participated in the study in 2017-2018 academic year. As data collection tool ‘’Motivation Scale for Play Dance and Music Lessons’’ ‘developed by Özevin (2006) and ‘’Personal Information Form“ created by the researcher were used in the study. As a result of the analysis of the obtained data, it was determined that there was no significant difference between the motivation levels of the students of Adıyaman University School of Physical Education and Sports towards play,dance and music lessons and the variables of gender and lessons learned. In addition, a significant difference was found between the motivation levels of students towards play,dance and music lessons and age and department variables.

Keywords