REKLAM ETİĞİ UNSURLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018-12
Number of pages: 202-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam etiği unsurları; ürün hakkında aldatıcı-yanıltıcı bilgi verme, toplumların gelenek göreneklerine ve değerlerine aykırı reklam yapma, kadın ve erkeğin reklamda cinsel obje olarak kullanılması, reklamlarda çocukların kullanılması, kültürel, ırksal, dini farklılıkları kışkırtmak gibi etiğe aykırı çeşitli durumlar olarak görülmektedir. Bu çalışma ile bir tüketici olan üniversite öğrencilerinin, reklam etiği unsurları konusundaki düşüncelerinin alınması amaçlanmıştır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır. Toplanan veriler SPPS programında analize tabi tutulmuştur. Çalışmada faktör analizi ve Anova analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda “cinsellik temalarının abartılması” faktörü ile katılımcıların eğitim aldıkları bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunun reklam veren işletmelere, konu ile ilgilenen araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Elements of advertising ethics; misleading information about the product, advertising in contradiction to the traditions and values of societies, the sexuality of women and men in advertising, creating in advertisements, provoking cultural, racial, religious differences. This study is aimed to take the opinions of university students, who are a consumer, on the elements of advertising ethics. The data were collected from Nigde Omer Halisdemir University and Erciyes University students by using easy sampling method. The collected data were analyzed in the SPPS program. Factor analysis and Anova analysis were used in the study. As a result of the analysis, “exaggeration of the themes of sexuality ın factor and the variables and gender variables of the participants were found to be significantly different. It is thought that the research result will be beneficial for the advertisers, the interested researchers.

Keywords