KARL MARX’DA KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ: MAKİNELEŞME VE İNSAN

Author:

Year-Number: 2019-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 75-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kapitalizm günümüzün en yaygın ekonomik sistemlerinden birisi olmakla birlikte bu olgu sadece ekonomik süreçleri etkileyen bir durum olarak kalmamıştır, aynı zamanda tüketim ilişkileri, toplumun içyapısı ve hatta politik sistemler ile etkileşim haline girmiştir. Medyatik sistemler, teknolojik ilerleme ve hatta insan istemeleriyle iç içe geçmiş, başlangıçtan bu yana kendisini geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Karl Marx da döneminde her şeye hâkim olduğunu düşündüğü kapitalizmi eleştirmekte ve ilerleyişi hakkında belirli öngörülerini dile getirmiştir. Bu çalışmada yapılmak istenen, Marx’ ın kapitalizm eleştirisi çerçevesinde emek, yabancılaşma, sınıf mücadelesi ve makineleşme kavramlarını açıklamaktır. Marx’ a göre makinenin kullanımının artması ile birlikte kapitalist sistemler yaygınlaşmaya daha çok olanak bulmuş ve makineler zamanla insana olan ihtiyacı azaltmıştır. Bu durum emeğin büsbütün değersizleşmesi ile sonuçlanmıştır. İlkin Marx’ ın kapitalizm eleştirisi çerçevesinde burjuva ve proleter ayrımı, üretim- tüketim, özel mülkiyet kavramları açıklanacak, daha sonra Marx için makinenin anlamı, onun sistemdeki yeri ve gelişimi ele alınacak ve son olarak kadın ve çocuk dâhil işçinin bu gelişen endüstriyel üretim biçiminde nasıl şartlar altında çalıştığı ve işçinin karşılaştığı zorluklar ele alınacaktır. Bu doğrultuda ekonomik ve teknolojik gelişmelerin insanı ve onun içinde bulunduğu toplumun yapısını nasıl değiştirdiği bu çalışmada açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Capitalism, being one of the most widespread economic systems of our time, has not only become a phenomenon affecting economic processes, but has also interacted with consumption associations, social infrastructure, and even political systems. Mediatic systems, technological progress and even human intertwines, have continued to develop and develop since the beginning. In Marx, he criticized capitalism, which he thought was dominating everything and expressed certain predictions about progress. The aim of this study is to explain the concepts of labor, alienation, class struggle and mechanization within the framework of Marx's critique of capitalism. According to Marx, with the increasing use of the machine, capitalist systems have found more opportunities to become widespread and machines have reduced the need for human beings in time. This situation has resulted in the total devaluation of labor. In the framework of Marx's critique of capitalism, Marx's bourgeois and proletarian distinction, production-consumption, private property concepts will be explained, then the meaning of machine for Marx, its place and development in the system, and finally how conditions in the form of this developing industrial production of the worker, including women and children and the difficulties faced by the worker. In this study, it will be tried to explain how economic and technological developments change the structure of the human and its society.

Keywords