PARADİGMA, EŞ ÖLÇÜLEMEZLİK VE EVRİM: EKONOMİ’DEKİ PARADİGMATİK DEVRİMLERDEN BİR ÖRNEK

Author:

Year-Number: 2019-14
Number of pages: 84-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuhn’un (1969) bilim tarihine çok farklı yaklaşımlar içeren eserinde, yazar kabaca bilim yapmanın ana esaslarını paradigma olarak adlandırmış olup bu esasların zaman içinde değiştiğini belirtmiştir. Yazar, paradigmatik değişime ilişkin bazı temel unsurlardan bahsetmiş olup sözü edilen kavramlardan, verili bir dönemin temel bilim mantığı olarak ifade ettiği paradigma, paradigmatik değişimlerin karşılaştırılmasına atıfta bulunan eş ölçülmezlik ve paradigmatik değişime değinen devrim kavramlarının öne çıktığı belirtilebilecektir. Kuhn’un değindiği bu kavramların zaman içinde pek çok farklı bilim alanlarındaki yansımalarına değinildiği ifade edilebilecek olup sözü edilen uygulamaların pek çoğunun sosyal bilimlerden ziyade doğa bilimlerine ilişkin olduğu belirtilebilecektir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Kuhn tarafından belirtilen ve bilimsel devrimlere ilişkin kavramlara, ekonomi bilimi alanında yaşanan ve bahse konu alanı derinden etkilediği kaydedilen Klasik görüşten Keynesci ekonomiye geçiş konusu çerçevesinde değinilmeye çalışılacaktır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu bu değişimin paradigmatik bir devrim olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmekte olup değişim yukarıda belirtilen üç temel kavram bağlamında ele alınmaya çaba gösterilecektir.

Keywords

Abstract

In the work of Kuhn that has different approaches on history of science, writer terms the main principles of making science as paradigm and utters that these principles has changed over time. Kuhn mentions about some basic components of paradigmatic change and it is said that three of them are important. The first of them is paradigm which is described as the main stream of making science in a given period, the other one is about comparison of paradigmatic changes, and the last one is revolution of paradigms. These components has been subjects for different studies that is about the changes in reflections diverse scientific revolutions but most of them are on natural sciences rather than social sciences. The main aim of this paper, to touch on the components about paradigmatic changes that is mentioned by Kuhn on the scope of transition from Classical view to Keynesian view in the area of economy. In other words, this transition can be considered as a paradigmatic revolution, therefore it can be evaluated through the glass of these three components.

Keywords