BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ KESİTSEL ANOMALİLER

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 195-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkin Pazar Hipotezi birçok araştırmacı tarafından sorgulanmıştır ve normalden bazı sapmaların olduğu görülmüştür. Bu tür sapmalara anomali ismi verilmiştir. Dönemsel anomaliler, kesitsel anomaliler, ekonomik faktörlere dayalı anomaliler, politik faktörlere dayalı anomaliler ve teknik anomaliler olmak üzere beş türü vardır. Kesitsel anomaliler belirli faktörlere göre hisse senedi getirilerinde ortaya çıkan farklılaşmalardır. Bu tez çalışmasında Fama ve Macbeth’in 1973 yılında ortaya koyduğu kesitsel regresyon analizi yöntemi ile kesitsel anomalilerin Ocak 2009 – Aralık 2015 döneminde Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasında mevcut olup olmadığı toplam piyasa değerlerine göre küçük firmalar, büyük firmalar ve tüm firmalar gruplarında incelenmiştir. Momentum ve piyasa değeri anomalilerinin tüm gruplarda mevcut olmadığı buna karşın piyasa değeri / defter değeri ve temettü verimi anomalilerinin ise tüm gruplarda mevcut olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca her üç grupta da temettü verimi etkisinin piyasa değeri / defter değerine göre kontrol edildiğinde her iki etkinin de mevcudiyetini koruduğu görülmüştür. Borsa İstanbul Hisse Senedi piyasasının etkin bir piyasa olmadığı da çalışmanın sonuçları arasında yer almaktadır

Keywords

Abstract

Efficient Market Hypothesis was questioned by many researchers and some deviations from normal were observed. Such deviations are called anomaly. There are five types of anomalies. These are calendar anomalies, cross-sectional anomalies, anomalies based on economic factors, anomalies based on political factors and technical anomalies. Cross-sectional anomalies are differentiations in stock returns based on certain factors. In this thesis, the existence of the cross-sectional anomalies are analyzed during the period of January 2009 – December 2015 using cross sectional regression analyses method of Fama and Macbeth which was first used in 1973. This task was done in small firms, big firms and all firms groups according to total market values. It was shown that momentum and market value anomalies were not present in all groups, however, market value / book value and dividend yield anomalies were present in all groups. In addition, it was observed that both effects were maintained in all three groups when the dividend yield effect was controlled according to the market value / book value. It is also among the results of the study that Borsa İstanbul Stock Market is not an efficient market.

Keywords