BÜYÜK BEŞ ENVANTERİ-35 TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 300-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada iki uçlu sıfatlardan ve 35 maddeden oluşan Büyük Beş Envanteri-35’in Türkçe’ye çeviri formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda envanter, çalışmaya katılan 18-73 yaşları arasında 507 erkek, 546 kadın olmak üzere toplam 1053 kişiye uygulanmıştır. Çalışmada katılımcıların bir kısmına kriter bağıntılı geçerlik çalışması kapsamında Beş Faktör Kişilik Envanteri kısa formu uygulanmıştır. Yine katılımcıların bir kısmı, ilk uygulamadan iki hafta sonra tekrar test uygulaması için Büyük Beş Envanteri-35’i yeniden cevaplamışlardır. Elde edilen madde analizi sonuçlarına göre faktörlerde yer alan maddelerin, kendi faktörlerinde yüksek madde-ölçek toplam puan korelasyonu gösterdikleri görülmüştür. Faktörlerin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları da Dışadönüklük için 0,83, Uyumluluk için 0,70, Sorumluluk için 0,80, Duygusal Denge için 0,66 ve Zeka için 0,75 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test uygulamaları arası korelasyonlar ise faktörler için yine aynı sırayla 0,80, 0,60, 0,70, 0,72 ve 0,45 olarak belirlenmiştir. Envanterin yapısal geçerliliğinin test edilmesinde ise doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış ve envanterin yapısal olarak çok güçlü olmayan model uyumu gösterdiği görülmüştür. Envanterin Türkçe’ye çevrilen formunun çalışma kapsamında elde edilen psikometrik özelliklerine ilişkin sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The present study aimed to examine psychometric characteristics of the Turkish translation of the Big Five Inventory-35 which consists of bipolar adjectives and 35 items. For this purpose, the inventory was administered to 507 male and 546 female participants, a total of 1053 people between the ages of 18 and 73. Some of the participants answered the Five Factor Inventory short form for the criterion related validity study. Likewise, some of the participants took part in the retest study and answered the Big Five Inventory-35 two weeks after the first administration. According to the item analysis results, items within each factor showed high corrected item-total correlations. Internal consistency reliability coefficients were computed 0.83 for Exraversion, 0.70 for Agreeableness, 0.80 for Conscientiousness, 0.66 for Emotional Stability, and 0.75 for Intellect. Correlation coefficients between the test-retest administrations were determined 0.80, 0.60, 0.70, 0.72, and 0.45 for the factors respectively. In order to examine the construct validity, confirmatory factor analysis was conducted and it was observed that the proposed factorial structure of the inventory revealed weak model fit. Results of the present study concerning the psychometric characteristics of the Turkish translation of the inventory were discussed in line with the related literature.

Keywords