YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA PERSONEL SİSTEMİ: KARİYER-KADRO İKİLEMİ

Author:

Year-Number: 2019-16
Number of pages: 383-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye kamu bürokrasisinin en önemli sorunu haline gelen personel sistemi, hemen hemen her dönemde tartışma konusu olmuş ve yapısal ve işlevsel alanlarda yasal değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte, personel sisteminin dayandığı temel felsefe ve ilkeler değiştirilemez ve istenen sonuçlara ulaşılamaz. Bu nedenle, sistemin köklü değişimi bir zorunluluk haline geldi. Bu çalışmada, kamu yönetimi anlayışındaki değişiklikler ışığında kamu personelinin yapısal ve işlevsel sorunları üzerinde durulacak ve personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmenin gerekliliği üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak, temel problemler için hangi çözümlerin üretilebileceği tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

The personnel system, which has become the most important problem of the Turkish public bureaucracy, has been the subject of controversy in almost every period and legal changes have been made in structural and functional areas. However, the basic philosophy and principles on which the personnel system is based could not be changed and the desired results could not be achieved. Therefore, the radical change of the system has become a necessity. In this study, the structural and functional problems of public personnel will be emphasized and the necessity of transition from personnel management to human resources management will be emphasized in light of the changes in the understanding of public administration. As a result, it will be discussed what solutions can be produced for basic problems.

Keywords