DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞ GÖREN PERFORMANSININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 331-343
Year-Number: 2019-15

Abstract

Bu çalışma, iş görenlerin, duygusal zekâ düzeylerinin iş gören performansına etkisinin tespit edilmesi ve buna ek olarak, demografik değişkenlerin hem duygusal zekâ düzeyi hem de iş gören performansı üzerindeki etkisinin incelenerek gerek ilgili alanyazına gerekse iş yaşantısındaki uygulamalara katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, “Duygusal Zekâ” ve “İş Performansı” olmak üzere toplamda iki farklı ölçekten faydalanılmıştır. Buradan hareketle, araştırmaya 300 katılımcı dâhil edilerek anket uygulaması yoluyla veriler toplanmış olup; elde edilen verilerin, “SPSS 25.0” programı vasıtasıyla analizi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, duygusal zekâ ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığınının olup olmadığını incelemek için Pearson Korelasyon Analizi’nden yararlanılmış; duygusal zekâ ve iş performansının demografik değişkenler ile olan ilişkisini tespit etmek amacıyla ise T Testi ve Tek Yönlü ANOVA Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, duygusal zekâ ile iş performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Demografik değişkenler incelendiğinde, bir taraftan, eğitim durumunun, duygusal zekâ ve iş performansı üzerinde anlamlı bir farklılığa sahip olduğu; diğer taraftan ise yaş, cinsiyet ve medeni durum etmenlerinin istatiksel olarak anlamlı bir farklılığının bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This study has been carried out with the purpose of contributing to related literature and practices in the business life via identifying the impact of the level of emotional intelligence of employees on job performance; additionally, examining the impact of demographic variables on both emotional intelligence level and employees’ job performance. In this sense, two different scales that “Emotional Intelligence” and “Job Performance” have been utilized in total. From this point of view, the data has been collected through the questionnaire by involving 300 participants; the data obtained has been analyzed by the “SPSS 25.0” program. In this context, Pearson Correlation Analysis has been used for examining whether there was a significance between emotional intelligence and job performance or not; Independent Samples T-Test and One-Way ANOVA Test have been used for identifying the relationship between emotional intelligence and job performance and demographic variables. As a result of the analysis, it has been seen that there was a statistically significant difference between emotional intelligence and job performance. In terms of examining the demographic variables, the results have shown that, on one hand, there was a statistically significant difference between the educational status and emotional intelligence and job performance, on the other hand, there was no statistically difference between variables that age, gender, marital status and emotional intelligence and job performance.

Keywords