DERVİŞ PAŞA VE "DERVİŞ PAŞA İNŞÂSI "

Author:

Year-Number: 2019-16
Number of pages: 488-521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

16. yüzyıl şair ve devlet adamlarından Derviş Paşa, Mostar'da dünyaya gelmiştir. II. Selim zamanında İstanbul'a gelmiş ve saray eğitimi almıştır. Derviş meşrep bir mizacı olan şairin mahlas kullandığı şiirlerinde "Derviş" ismini tercih ettiği görülmektedir. Takriben 40 yaşında Budin önlerinde yapılan bir savaşta şehit düşen Derviş Paşa'nın Murâd-nâme adlı bir mesnevisi, Zübdetü'l-Eş'ar adlı Farsça bir eseri ile Derviş Paşa İnşâsı adı verilen mensur bir  başka eserinin yanında muhtelif mecmualarda karşılaşılan gazel ve kıtaları bulunmaktadır.

Derviş Paşa İnşâsı adlı yazma metin, iki parçalı bir yapıdadır. Birinci metin parçası; meşru olmayan ilişki ve gulamperestliğe İslam hukuku açısından bir açıklama mahiyetinde ve aynı zamanda edebi yönü olan bir çeşit "dinî hüküm" metnidir. Metnin ikinci parçası ise Kanije Müdafii Tiryaki Hasan Paşa'nın gazasını anlatan bir "gazâvât-nâme" metnidir.

Keywords

Abstract

Dervish Pasha, a 16th century poet and statesman, was born in Mostar. He came to Istanbul in the time of Selim II and received training on the palace. Derviş is a poignant temperament of the poet used in the poetry of the name "Derviş" seems to prefer the name. Dervish Pasha, who died in a battle in front of them at the age of 40, has a mesnevi called Muradnâme, a Persian work called Zübdetü'l-Eş'ar and Dervish Pasha İnşâsı and another of his poems called Derviş Pasha, along with ghazals and continents encountered in various magazines. The writing text called.

Dervish Pasha Construction is a two-part structure. First piece of text; it is a kind of "İslamic judgement" text which is an explanation for unlawful sexual relations and gulamperestiy in terms of Islamic law and at the same time has a literary aspect. The second part of the text is a "gazâvât-nâme" text describing the war of Kanije defender Tiryaki Hasan Pasha

Keywords