DOĞUM SONRASI DÖNEMDE İLK VE İKİNCİ ÇOCUĞU DOĞURAN KADINLARIN DEPRESYON DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2019-17
Number of pages: 560-571
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Postpartum Depresyon kadınlarda doğum sonrası görülen bir rahatsızlıktır. Fiziksel ve sosyal birçok sebebi bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı ilk çoğunu ve ikinci çocuğunu doğuran annelerin postpartum dönemde depresyon düzeylerinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Mevcut çalışma Şişli-Nişantaşı mevkiinde bir özel hastanede Kadın Doğum servisinde doğum yapmış kadınlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem olarak 100’ü ilk doğum, 100’ü ikinci doğum olmak üzere uygun örnekleme yöntemiyle 200 anne belirlenmiştir. Annelere Beck depresyon ölçeği ve Demografik soru formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde iki gruba T- test uygulanıp karşılaştırılmıştır. Yaş, meslek, eğitim düzeyi ve doğum sayısı gibi sürekli değişkenler arasındaki korelasyona bakılmıştır. Bunun yanı sıra demografik formda sorgulanan eğitim düzeyi, bakıcı desteği, gelir düzeyi gibi değişkenlerin depresyon skoru üzerinde etkisi olup olmadığı regresyon analizi uygulanarak belirlenmiştir.Araştırma sonucunda gelir düzeyi ile doğum sayısı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur(X2=14,638; p=0,001<0.05). Ayrıca Bakıcı Desteği Olma Durumu ile doğum sayısı arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir(X2=5,152; p=0,024<0.05). Çalışılan T-test sonucunda ise kadınların doğum sayısına göre depresyon puanları anlamlı farklılık göstermektedir(t(112)=5.836; p=0.000<0,05). Araştırmada yapılan T-test sonucuna göre; ilk çocuğunu doğuran kadınların depresyon düzeyi (x̄=22,717), ikinci çocuğunu doğuran kadınların depresyon düzeyinden (x̄=13,463) yüksek bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Postpartum Depression is a disorder which appears after giving birth in women. There are many physical and social reasons. The main purpose of this study was to investigate and compare the postpartum depression levels of mothers who had their first and second children. The present study was conducted on women who had given birth in the Obstetrics Department in a private hospital in Şişli-Nisantasi. As a sample, 200 mothers, 100 of which were first birth and 100 of which were second birth, were identified by convenience sampling method. Beck depression scale and Demographic Questionnaire were administered to the mothers. In the analysis of the data, two groups were applied T-test and compared. The correlation between continuous variables such as age, occupation, education level and number of births was examined. In addition, it was determined by using regression analysis whether the variables such as education level, caregiver support, income level questioned in the demographic form had an effect on the depression score. In addition, there was a significant relationship between the number of births and carer support status (X2 = 5,152; p = 0.024 <0.05). As a result of the T-test, depression scores differed significantly according to the number of births of women (t (112) = 5.836; p = 0.000 <0.05). According to T-test results; The depression level of women who gave birth to their first child (x̄ = 22,717) was higher than the depression level of women who gave birth to their second child (x̄ = 13,463).

Keywords