Tıbbi Mümesillerin Lider-Üye Etkileşiminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Konya Örneği

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 668-676
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde rekabetin yön değiştirmesi ve geçmişe nazaran daha hizmet odaklı olarak gerçekleşmesi çalışanların önemini daha üst seviyelere taşımaktadır. Bu anlamda günümüz liderlerinin her çalışanıyla farklı ikili ilişkiler geliştirmesi ve çalışanlarına göre hareket etmesi ast ve üst etkileşimini iyi yönde artırmaktadır. Bu etkileşim sonucunda çalışanlar işlerini daha gönülden yapmakta, daha fazla zevk almakta ve işlerinde daha çok vakit geçirmek istemektedirler. Bu anlamda çalışanların iş tatminleri artmaktadır ve bu durumda işletme başarısı ve rekabet gücü de daha iyi bir düzeye ulaşmaktadır. Tıbbi mümesillerin lider-üye etkileşiminin iş tatmini üzerindeki etkisinin belirlenmesi araştırmanın esas amacını oluşturmaktadır. Araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır ve 104 çalışandan veri sağlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde lider-üye etkileşimi ve iş tatmini kavramları ve birbirleriyle olan ilişkileri ele alınmıştır. İkinci bölümde lider-üye etkileşiminin ve alt boyutlarının iş tatmini ve alt boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analizler SPSS 18.0 ve AMOS 18.0 programlarıyla yapılmıştır. Çalışmada, geçerlilik, güvenilirlik, faktör analizleri, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlere göre lider-üye etkileşiminin iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca duygu, katkı ve saygı boyutunun içsel iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak sadakat, katkı ve saygı boyutunun dışsal iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Today, it raises the importance of employees due to the fact that the competition changes direction and becomes more service-oriented than in the past. In this sense, development of bilateral relations with each employee and acting according to the employees for today's leaders increases the subordinate and superior interaction positively. As a result of this interaction, employees do their jobs more readily, enjoy much more and want to spend more time at their work. In this sense, the job satisfaction of the employees increases and in this case, organization’s success and competitiveness reach a better level. The main purpose of the study is to determine the effect of the leader-member exchange of medical representatives on job satisfaction. The questionnaire technique was used and data were obtained from 104 employees. In the first part of the study, the concepts of leader-member exchange and job satisfaction and their relations with each other were discussed. In the second part, the effects of leader-member exchange and its sub-dimensions on job satisfaction and its sub-dimensions were examined. The analyses were performed with SPSS 18.0 and AMOS 18.0 programs. Validity, reliability, factor analysis, correlation and regression analyses were used in the study. According to the analysis, it was found that leader-member exchange had a significant and positive effect on job satisfaction. It was also found that affect, contribution and professional respect dimensions had a significant and positive effect on intrinsic job satisfaction. In addition to this, it was found that the dimensions of loyalty, contribution and professional respect had a significant and positive effect on extrinsic job satisfaction.

Keywords