SİYASAL DAVRANIŞ: SİYASAL KATILIMA GİDEN YOL

Author :  

Year-Number: 2019-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 704-719
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar bireysel olarak veya toplumsal bir yapı içinde, kendilerini etkileyen olaylara karşı tepki verirler. Tepkilerin türü, boyutu ve şekli bireyin cinsiyetine, yaşına, yaşadığı yere, mesleğine, toplum yapısı gibi birçok değişkene göre farklılaşabilmektedir. Bu temel değişkenlerle birlikte istekler, beklentiler ve fikirler de tepkisel davranışları etkileyebilmektedir. Siyasal davranışlar ise tüm davranışlar içinde belli bir kısmı oluşturur. Bireyin ve toplumun gerçekleştirdiği bu genel davranışlar içinde siyasi olaylara karşı geliştirdiği tutum ve davranışlar siyasal davranışları oluşturmaktadır. Siyasal davranışların analiz edilebilmesi daha sonra meydana gelebilecek siyasi olaylara karşı gösterilebilecek siyasi davranışların bilinebilmesi, başka davranışlarla karşılaştırılabilmesi ve farklı ülkelerin siyasi davranışların incelenebilmesi için önemlidir. Siyasal davranış incelemeleri siyasal toplumsallaşmanın hangi oranda gerçekleştiğinin anlaşılabilmesi ve siyasi kültürün siyasi sistemi hangi sınırlar içine aldığının bilinebilmesi açısından önemlidir. Kişisel özellikler, beklentiler ve içinde yaşanılan toplumun dışında küresel yapıda meydana gelen değişikliklerde siyasal davranışı etkileyebilmektedir. Modernleşme, sanayileşme, uluslararası rekabet, kitle iletişim araçları, göç, savaş gibi unsurlar siyasal davranış incelemelerinin araştırma alanına girmektedir. Bu çalışma ile siyasal davranışın oluşumu, gelişimi ve siyasal davranışın değişimini etkileyen unsurlar konusunda bir literatür çalışması yapılmıştır. Genel olarak bireysel ve toplumsal olarak siyasal davranışlar farklı siyasi olaylara karşısında değişebilmektedir. Siyasal davranışın ortaya çıktığı en önemli eylem ise siyasal katılım olmaktadır.

Keywords

Abstract

Humans tend to respond to events which affected them personal or social aspects. The characteristic aspects of this kind of reactions could depend on different variants like sex and age of the person, dimension and shape of habitat, profession variables of affected person or group. As an addition to significant variables as described above, personal requests, expectations, and ideas of the influenced target could affect the dimension of reactions in social life. Currently, political behaviors founded on as a specific part of this kind of social behaviors. General behaviors acted by persons and public are embodied with atittudes and political behaviors. Analyses of political behaviors are essential for the understanding of possible reactions against to political events which could be actualized in the future and to make a comparison for behaviors and examination of behaviors which originate on different cultural structures. Examinations of political behaviors are essential too understanding to the degree of political socialization and determination of the boundaries of the political culture of the political system of habitat. Political behaviors are open to influence by not only personal characteristics and expectations but also changings of global socio-political structures. Modernization, ındustrilization, international competition, mass media, migration, and wars are the main problematics of political behavior researches in the academic fields. One of the main aims of this study is to constitute a literature study based on foundations and developmental components of political behavior and the factors affecting to change of political behavior.

Keywords


 • Adorno, T.W. (1990). Eleştiri Toplum Üstüne Yazılar (Çev. M. Yılmaz Öner), Belge Yayınları,

 • Adorno, T.W. (1990). Eleştiri Toplum Üstüne Yazılar (Çev. M. Yılmaz Öner), Belge Yayınları,İstanbul.Aktuna, Y. (1986). ‘’Gençlik Döneminde Toplumsallaşma ve Kuşak Çatışması’’, II. Milli Gençlik Kongresi, 6-8 Kasım 1986, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.

 • Alkan, T. (1979). Siyasal Toplumsallaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Alkan, T. & Ergil D. (1980). Siyaset Psikolojisi, Turhan Kitabevi, Ankara.

 • Almond, G. & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princeton.

 • Almond, G. (1965). The American People and Foreign Policy, Frederick A. Praeger Publisher, New York.

 • Ateş, D. (2015). Demokratik Siyaset: siyaset Bilimin Çağdaş Temelleri, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.

 • Aziz, A. (1982). Toplumsallaşma ve Kitle İletişim Araçları, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yayınları, Ankara.

 • Berelson, B.; Lazarsfeld, P.F. & McPhee, W.N. (1954). Voting: A Study of Opinion Formation in A Presidential Compaign, Chicago University Press, Chicago.

 • Blondel, J. (1974). Voters, Parties and Leaders: The Social Fabric of British, Penguin Books, Middlesex.

 • Bostancı, M.N. (1995). Toplum, Kültür ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara.

 • Bouthoul, G. (1968). Siyaset Sosyolojisi (Çev. A. Türkay Yazıcı), Remzi Kitabevi, İstanbul. Butler, D.E. (1951). The Brtish General Selection of 1951, Macmillan, London.

 • Campbell, A. & Khan R.Y. (1952). The People Elect A President, Survey Research Center, Ann Arbor.

 • Campbell, A. (1962). ‘’The Passive Citizen’’, Acta Socilogica, 4(1-2): 9-21.

 • Campbell, A.; Converse, P:E.; Miller, W.E. & Stokes, D. (1964). The American Voter, John Wiley & Sons Inc., New York.

 • Carmines E.G. & Hukfeldt R. (1998). ‘’Political Behavior: An Overvew’’ (Ed. Robert E. Goodin &Hans-Dieter Klingemann), A New Handbook Poltical Science, ss. 222-254, Oxford University Press, Oxford.

 • Çam, E. (2011). Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, İstanbul.

 • Çukurçayır, M.A. (2002). Siyasal Katılma ve Demokrasi: Küreselleşme Sürecinde Yurttaş, Yönetim, Siyaset, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.

 • Dahl, R. (2018). Siyasi Eşitlik Üzerine (Çev. A. Emre Zeybekoğlu), Dost Kitabevi, Ankara. Daver, B. (1993). Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.

 • Dursun, D. (2014). Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Duverger, M. (1984). Politikaya Giriş (Çev. Samih Tiryakioğlu), Varlık Yayınları, İstanbul.

 • Easton, D. & Dennis, J. (1969). Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy, McGraw-Hill, New York.

 • Easton, D. & Dennis, J. (1970). ‘’ The Childs İmage of Government (Ed. Edward S. Greenberg), Political Socialization, ss. 24-56, Atherton Press Inc., New York.

 • Eroğul, C. (1991). Devlet Yönetimine atılma Hakkı, İmge Kitabevi, Ankara.

 • Gander, M.J. & Gardiner, H.W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi (Çev. Ali Dönmez, Nilgün Çelen & Bekir Onur), İmge Kitabevi, Ankara.

 • Gökçe, O. (1993). İletişim Bilimine Giriş: İnsanlararası İlişkilerin Sosyolojik Bir Analizi, Turhan Kitabevi, Ankara.

 • Greenstein, F. (1970). Children an Politics (Ed. Edward S. Greenberg), Political Socialization, ss. 56- 64, Atherton Press Inc., New York.

 • Haldun, İ. (1995). El Mukaddime (Çev. Derviş el Cuveydi), el-Mektebetül Asriyye, Beyrut. Jaros, D. (1973). Socialization to Politics, Praeger Publishers, New York.

 • Kalaycıoğlu, E. (1983). Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Güray Matbaası, İstanbul.

 • Kalaycıoğlu, E. (1984). Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Siyasal Eylemlerin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İstanbul.

 • Kapani, M. (2007). Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara.

 • Karlsson, G. (1959). ‘’ Voting Participation Among Male Swedish Youth, Acta Socilogica, 3(2-3): 98-111.

 • Kışlalı, A.T. (1994). Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara.

 • Kızıloluk, H. (2011). Seçim Kanunları ve Siyasal Temsil, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Kyogoku, J. & İke, N. (1960).’’ Urban-Rural Differences in Voting Behavior in Postwar Japan: City and Village in Japan’’, Economic and Development and Culturel Change, 9(1-2): 167-185.

 • Lancelot, A. (1976). Siyasal Tavırlar (Çev. Hüseyin Rauf), Gelişim Yayınları, İstanbul. Lane, R.E. (1959). Political Life, The Free Press, Glencoe.

 • Lipset, S.M. (1964). Siyasi İnsan (Çev. Mete Tunçay), Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara. Meynaud, J. & Lancelot A. (1962). Les Attitudes Politiques, P.U.F. Editions, Paris.

 • Meynaud, J. (1975). Politikada Baskı Grupları (Çev. Semih Tiryakioğlu), Varlık Yayınları, İstanbul.Milbrath, L.W. (1971). Political Participation: How and Why Do People Get İnvolved in Politics?, Rand McNally & Company, Chicago.

 • Milburn, M.A. (1998). Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset(Çec. Ali dönmez-Veli Duyan), İmge Kitabevi, Ankara.

 • Miller, D.; Coleman, J.; Connolly W. & Ryan A. (1994). Blackwell’in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi (Çev. Bülent Peker & Nevzat Kıraç), Ümit Yayıncılık, Ankara.

 • Onur, B. (1992). ‘’Siyasal Toplumsallaşma ve Kültür’’ Milli Kültür Dergis, (91): 16.Orhan, E.A. (2009). Toplumsal Kültürel ve Katılımsal Boyutuyla Siyasal Davranışın sosyo-Politik Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Özbudun, E. (1975). ‘’Political Participation in Turkey’’ (Ed. Engin D. Akarlı & Gabriel Bendor),Political Participation: Historical Background and Present Problems, ss. 33-60, Boğaziçi University Press, İstanbul.

 • Özbudun, E. (1979). Siyasal Partiler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

 • Özbudun, E. (1990). ‘’ Türkiye’de Siyasal Kültür ve Demokrasi’’ (Ed. Hüsnü Erkan), Türkiye’deDemokrasi ve Demokrasi Kültürünün Gelişmesi, ss. 60-69, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, İzmir.Özer, İ. (1988). ‘’ Toplumsallaşma Sürecinin Siyasal Boyut, Siyasal Katılma ve Kentlileşme’’, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1-2): 153-169.

 • Öztekin, A. (2014). Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.

 • Pappi, F.U. (1998). ‘’Political Behavior: Reasoning Voters and Multi-Party Systems’’ (Ed. Robert E.Goodin & Hans-Dieter Klingemann), A New Handbook Poltical Science, ss. 255-275, Oxford University Press, Oxford.

 • Parsons, T. (1951). The Social system, The Free Press, Glencoe.

 • Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, London.

 • Powell, G.B. (1990). Çağdaş Demokrasiler: Katılma, İstikrar ve Şiddet (Çev. Mehmet Turhan), Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, Ankara.

 • Prelot, M. (1972) Politika Bilimi (Çev. Nihal Önol), Varlık Yayınları, İstanbul. Robertson, D. (1986). Dictionary of Politics, Penguin Books, London.

 • Sencer, M. (1974). Türkiye’de Sınıfsal Yapı ve Siyasal Davranışlar, May Yayınları, İstanbul.

 • Şenel, A. (1995). İlkel Toplulutan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

 • Tezcan, M. (1995). Sosyolojiye Giriş: Temel Kuramlar, Feryal Matbaacılık, Ankara.

 • Tingsten, H. (1947). Political Behavior: Studies in Election Statistics, P. S. King and Son Ltd., London.

 • Tosun, T. & Tepeciklioğlu A.O. (2014). ‘’Siyasi Partiler, siyasi Katılım ve Propaganda’’ (Ed. Halis Çetin), Siyaset Bilimi, ss. 472-506, Orion Kitabevi, Ankara.

 • Turan, İ. (1977). Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları,Turan, İ. (1986). Siyasal Demokrasi, Siyasal Katılma, Baskı Grupları ve Sendikalar, Türkiye Denizciler Sendikası, İstanbul.

 • Türkkahraman, M. (2000). Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm, Birey Yayınları,Wedel H. (2001). Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı (Çev. Can Kurultay), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Yücekök, A.N. (1987). Siyasetin Toplumsal Tabanı: Siyaset Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics