DİSİPLİN CEZASI ALAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 693-703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, disiplin cezası alan ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin psikolojik belirtilerinin belirlenmesinde, ebeveynlerinin stresle başa çıkma tarzlarının etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki ortaöğretim kademesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, disiplin kurulundan ceza almış 52 öğrenci ve bu öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, rastgele örneklem seçilerek oluşturulmuştur. Çalışmanın verileri ise likert tipi ölçekler kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada hem öğrenciler hem de ebeveynleri için oluşturulmuş ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Ayrıca, öğrenciler için ‘Kısa Semptom Envanteri’ kullanılırken, ebeveynleri için ‘Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’ kullanılmıştır. ‘Kısa Semptom Envanteri’ ile çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım alt boyutları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anksiyete alt boyutu ile çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım alt boyutları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, boyun eğici yaklaşımın kısa semptom üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the effect of parents' coping styles with stress on determining psychological symptoms of secondary school students who received disciplinary punishment. The population of the study consists of students at secondary school education level in Küçükçekmece district of Istanbul. The sample group consisted of 52 students who were punished by the disciplinary committee according to the Regulation on Secondary Education Institutions and their parents. The research was designed according to correlational survey model. The sample of the study was formed by selecting random sample. The data of the study was obtained by using Likert Type Scales. In the study, a ‘Personal Information Form’ was used for both students and their parents. In addition, while the Brief Symptom Inventory was used for the students, ‘Appraisal of Stressful Situations’ were used for their parents. There was a positive and moderate significant relationship between the’ Brief Symptom Inventory’ and the helpless and submissive approaches. There was a positive and moderate significant relationship between the anxiety sub-dimension and the helpless and submissive approach sub-dimensions. When the results of the t-test regarding the significance of regression coefficients were examined, it was found that the submissive approach was a significant predictor of brief symptom.

Keywords