TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI TASNİFİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLER ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2019-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 736-744
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Son zamanlarda Türkçe söz varlığına ilişkin akademik çalışmalar yaygınlık kazanmış durumdadır. Bu çalışmaların önemli konularından biri de söz varlığının tasnifidir. Yapılan tasniflerde gerek terimlendirme gerekse örneklendirmelerde ciddi bir karmaşanın olduğu gözlenmektedir. Aynı terimin araştırmacılarca farklı manalarda kullanılması, aynı örneklerin araştırmacıdan araştırmacıya farklı söz sınıflarında gösterilmesi karmaşanın başlıca sebeplerindendir. Söz konusu karmaşanın, konunun öğrenim ve öğretimini olumsuz yönde etkilediği/etkileyeceği açıktır. Bu çalışmada Türkçe söz varlığı tasniflerinde kullanılan deyim, atasözü, ilişki sözleri (kalıp sözler) ve kalıplaşmış söz(ler) terimlerinin sorunlu yanlarına değinilmiş, özellikle kalıp söz ve kalıplaşmış söz terimlerinin kullanım anlamları üzerinde durularak bu konuda bir öneride bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Abstract Academic studies on Turkish vocabulary have recently become widespread. One of the important subjects of such studies has been the classification of the vocabulary. A serious confusion is observed in both nomenclatures and exemplifications in the classifications being done. The use of the same term by researchers to mean different things, and different researchers’ giving the same examples in different vocabulary classes are some of the main causes of the confusion. It is clear that this confusion adversely affects/will affect the learning and teaching of the subject. In this study, some of the problematic terms used in the classification of Turkish vocabulary were addressed, and a proposal was made on this subject by focusing on the meanings of the term “formulaic/stereotyped phrase.”

Keywords


 • AKALIN, Ş. Haluk (2009). Türk Dili: Dünya Dili. Türk Dili, 687: 195-204.

 • AKALIN, Ş. Haluk (2009). Türk Dili: Dünya Dili. Türk Dili, 687: 195-204.

 • AKALIN, Ş. Haluk (2010). Sözcük Bilimi ve Sözlükçülük. Türk Dili, 698: 162-169. AKSAN, Doğan (1996). Türkçenin Söz Varlığı, Ankara: Engin Yayınevi.

 • AKSAN, Doğan (2006). Türkçenin Zenginlikleri ve İncelikleri. Ankara: Bilgi Yayınevi.

 • BAŞ, Bayram (2010). Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. TÜBAR, 27:137-159.

 • BAŞ, Bayram (2011). Söz Varlığı ile İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler. TÜBAR, 29: 27-61.

 • BAŞ, Bayram- KARADAĞ, Özay (2012). Söz Varlığı Üzerine Yurt Dışında ve Türkiye’de Yapılan Temel Araştırmalar. Milli Eğitim, 193: 81-105.

 • BOZ, Erdoğan (2011). Leksikografi Teriminin Tanımı ve Türkçe Karşılığı Üzerine. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (4), 9-14.

 • BOZKURT, Ferdi (2016). Genel Sözlükler İçin Sözlük Birim Seçimi Ölçütleri. Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Eskişehir.

 • DİLÇİN, Cem (1983). Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı ve Tarihsel Sözlüğü. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1980-1981. s. 23-38. Ankara: TDK Yayınları.

 • GÖKDAYI, Hürriyet (2008). Türkçede Kalıp Sözler. bilig, 44: 89-110.

 • GÖKDAYI, Hürriyet (2015). Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter Yayınları.

 • KALAFAT, Şermin (2014). Alan Dili Söz Varlığının Genel Dildeki İlişkileri Üzerine: Spor Terimleri Örneği. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 317-329.

 • KARAAĞAÇ, Günay (2013). Anlam (Anlam Bilimi ve İletişim). İstanbul: Kesit Yayınları.

 • KARADEMİR, Fevzi (2019). Kavramsal Değerleri Açısından “Söz, Sözcük ve Sözcük Türü”Terimleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 12 /62: 140-154.

 • KURUDAYIOĞLU, Mehmet; KARADAĞ, Özay (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları AçısındanKelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 293-307.

 • ONAN, Bilginer (2016). Söz Varlığı Terminolojisi Üzerine Bir Analiz Çalışması. Millî Eğitim, 210: 11-29.

 • ÖZBEK, E. Erdem (2015). Türkiye'de "Söz Varlığı" Çalışmaları ve Bunlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme”. Akademik Kaynak (Akad), 3/5: 23-38.

 • ÜNSAL, Gülhanım (2013). Dil Öğretiminde Kalıp Sözler ve Çevirisi. Turkish Studies, 8/8: 1383- 1394.

 • YAMAN, Ertuğrul (2016). Türkçenin Güncel Söz Varlığı. Millî Eğitim, 210: 85-91.

 • YÜCEOL ÖZEZEN, Muna (2001). Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz. Türk Dili, 600: 869-879. http://lugatim.com

                                                                                                    
 • Article Statistics