ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA YAPAY ZEKÂ VE PAZARLAMANIN GELECEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 781-799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Sanayi Devrimleri ışığında Endüstri 4.0 kavramı ele alınmış ve bu devrimlerle yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisine kısaca değinilmiştir. Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik yenilik ve gelişmelerin ortaya çıkardığı en önemli konularından birisi yapay zekâdır. Günümüz teknolojisi olan yapay zekâ kavramının pazarlama alanında uygulanmasına, müşteri ve işletmelere etkileri üzerinde durulmuştur. Yapay zekâ teknolojisinin şimdiye kadar pazarlama alanında nasıl uygulandığına ve gelecekte ne şekilde kullanılacağına dair bilgilere yer verilmiştir. Yapılan çalışma; Dördüncü Sanayi Devrimine kadar yaşanan teknolojik gelişmeler ile beraber yapay zekânın ortaya çıkışı, gelişimi ve yapay zekânın pazarlama alanında uygulamalarını göstermek ve pazarlama alanına etkisini, işletmelere ve müşterilere sağladığı faydaları inceleme amacı gütmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, in the light of Industrial Revolutions the Industry 4.0 has been covered and technological advances regarding these revolutions have been shortly mentioned. The Artificial Intelligence is one of the most significant subjects that was discovered with the technological innovations of Industry 4.0. It is given point to the effects of Artificial Intelligence on business enterprises, customers and the application in the marketing field. The informations are given about how the artificial intelligence Technologies applied in the marketing field and how it will be used in the future. The purposes of this study are to observe and analyse the invention and development of the Artificial Intelligence which came along with technological innovations of Industry 4.0, the applications of AI in the marketing field, the effects and impacts on the businesses and the benefits it provides to the customers.

Keywords


 • Ak, D. (2018). Endüstri 4.0'ın Çalışma İlişkileri ve Emek Süreci ÜzerineBir İnceleme. Akdeniz

 • Ak, D. (2018). Endüstri 4.0'ın Çalışma İlişkileri ve Emek Süreci ÜzerineBir İnceleme. Akdeniz Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Antalya.

 • Aksakal, A. (2017). Türkiye’deki Resmi Dairelerde Talep Tarafı Yönetimi ve Yapay Zeka. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kırıkkale

 • Anyoha, R. (22 Ağustos 2017). The History of Artificial Intelligence. Harvard Unıversıty TheGraduate of Arts and Sciences: http://www. sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial- intelligence/ Erişim Tarihi: 23.04.2019

 • Arıkuşu, S. (2017). Yapay Zeka İle Neler Yapabilirsiniz. Techstar, 3(18), 67.

 • Back to Basics: What is Look-alike Modeling?(6 Mayıs 2018) Lotame: https://www.lotame.com/back-basics-look-alike-modeling/ Erişim Tarihi: 05.05.2019

 • Banger, G. (2016). Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme. Ankara: Dorlion Yayınları.

 • Banger, G. (2017). Endüstri 4.0 Ekstra. Ankara: Dorlion Yayınları.

 • Bartodziej, C. J. (2017). The Concept Industry 4.0 An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics. Berlin: Springer Gabler.

 • Bayuk, M. N., ve Öz, A. (2017). Nesnelerin İnterneti ve İşletmenin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri. Asos Journal, 5(43), 45.

 • Costello, K. (13 Şubat 2019)Gartner Predicts the Future of AI Technologies. Smarter With Garnter:https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-predicts-the-future-of-ai-technologies/Erişim Tarihi: 30.04.2019

 • Çakmak, M. (2018). Impacts Of Industry 4.0 On Labour Force And Busıness Organızatıons: AQualıtatıve Analsıs Of Consultants, Experts And Unıons Introspectıons. İstanbul: Istanbul Bılgı Unıversty Instıtute Of Socıal Scıences.

 • Çelen, S. (2017). Sanayi 4.0 ve Simülasyon. Internatıonal Journal Of 3d Prıntıng Technologıes And Dıgıtal Indusrty, 1(1), 10.

 • Dülger, M. V. (2018). Günümüz Yapay Zeka Teknolojisi ve Robot Yargıç/Avukat’ Gerçeği: Mesleğimiz Elimizden Gidiyor Mu? Hplus, 6-7.

 • Ertuğrul, İ. ve Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 163-164.

 • Espinosa, L. F. (21 Mart 2018)What is a recommendation in the era of artificial intelligence?BBVA:https://www.bbva.com/en/us/bbva-compass-named-to-diversityinc-top-50-companies-for-diversity- 2019/ Erişim 08.05.2019

 • Experience, I. D. (26 Mart 2018)How AI Can Help You Better Know and Serve Your Customers.CMS Wire: https://www.cmswire.com/digital-experience/how-ai-can-help-you-better-know-and- serve-your-customers/ Erişim Tarihi: 03.05.2019

 • Fırat, F. (2018). İnternet Haberciliğinde Yapay Zeka Teknolojisi Kullanımı: Robot Habercilik. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara

 • Fırat, O. Z. ve Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 213-219.

 • İçten, T. ve Bal, G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi. Bilim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 402.

 • Jänisch, R. (27 Ağustos 2018).Künstliche Intelligenz Revolutioniert Das Marketing. IOX Bot: https://www.iox.bot/kunstliche-intelligenz-im-marketing/ Erişim Tarihi: 03.05.2019

 • Kagermann, H., Wahlster, W. ve Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. Frankfurt: Acatech .

 • Keleş, A., Keleş, A. ve Akçetin, E. (2017). Pazarlama Alanında Yapay Zekâ Kullanım Potansiyeli veAkıllı Karar Destek Sistemleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(11), 115-118.

 • Kökümer, Z. (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Beyaz Eşya Seköründe Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Yetkinil Analizi. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Kocaeli

 • Kuşçu, E. (2015). Çeviride Yapay Zeka Uygulamaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(30), 46.

 • Maida, I. (06 Eylül 2018). 7 Predıctıon On The Future Of Artıcıal Intellıgence And MachıneLearnıng.rıtıcalcase The performance Cloud: https://www.criticalcase.com/blog/artificial- intelligence-the-future-in-ten-years.html Erişim Tarihi: 30.04.2019

 • Maynez, N. (11 Mayıs 2018). 9 Applications Of Artificial Intelligence In Digital Marketing That WillRevolutionize Your Business Adext Al: https://www.blog.adext.com/applications-artificial- intelligence-ai-digital-marketing/ Erişim Tarihi: 04.05.2019

 • Nabeel, M. A. (27 Mart 2019). Future of Artificial Intelligence for 2020. Readwhite:https://www.readwrite.com/2019/03/27/future-of-artificial-intelligence-for-2020/ Erişim Tarihi: 30.04.2019

 • Nabiyev, V. (2012). Yapay Zeka. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Önal, T. (2008). Tüketici Profillerinin Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Çıkartılması vePerakendecilik Seköründe Bir Uygulama. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü: Gebze

 • Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. İstanbul: Pusula Yayınları.

 • Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 49-60.

 • Pehlivan, B. (11 Eylül 2018) Yapay Zeka ile Dijital Pazarlama Dönüşümü. Marketing Türkiye:http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yapay-Zeka-ile-Dijital-Pazarlama-Donusumu/6/160/0 Erişim Tarihi: 03.05.2019

 • Pehlivan, B. (3 Mart 2019). Dijital Pazarlamada Yapay Zeka (2019).Yapay ZekaTR:http://www.yapayzekatr.com/2019/03/03/dijital_pazarlamada_yapay_zeka/ Erişim Tarihi:Pels, H. (2018). The Complete Guide to AI Marketing in 2018. tarihinde Emarsy:https://www.emarsys.com/resources/blog/complete-guide-to-ai-marketing/ Erişim Tarihi: Pirim, H. (2006). Yapay Zeka. Journal of Yaşar Unıversty, 1(1), 82-92.

 • Rinsum, H. V. (20 Şubat 2019). So optimiert Künstliche Intelligenz das Marketing. Internet WorldBusıness: https://www.internetworld.de/online-marketing/so-optimiert-kuenstliche-intelligenz- marketing-1682093.html Erişim Tarihi: 02.05.2019

 • Sayer, S. ve Ülker, A. (2014). Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi. Mühendis ve Makina, 55(657), 66.

 • Schmid, K. (9 Eylül 2018). Personalısıerung Und Indıvıdualısıerung In Unternehmen Und DerenMarketıng. Planet of Users: https:/www.imbstudent.donau-uni.ac.at/kunde-4-0/individualisierung- und-personalisierung/ Erişim Tarihi: 07.05.2019

 • Schultebraucks, L. (25 Nisan 2017). A Short History of Artificial Intelligence. DEV:https://dev.to/lschultebraucks/a-short-history-of-artificial-intelligence-7hm Erişim Tarihi:Sönmezer, T. (09 Haziran 2017)Dördüncü sanayi durağında inecek var mı?Hürriyet:http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/dorduncu-sanayi-duraginda-inecek-var-mi- 40465817 Erişim Tarihi:29.03.2019

 • Şener, S. ve Elevli, B. (2017). Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim. Mühendis Beyinler Dergisi, 1(2), 27-28.

 • The history of artificial intelligence From Turing to Watson: The development of thinking systems.(30 Ağustos 2018) Bosch Global: https://www.bosch.com/stories/history-of-artificial-intelligence/ Erişim Tarihi: 23.04.2019

 • Tjepkema, L. (2019). What Is Artificial Intelligence Marketing & Why Is It So Powerful? Emarsys:https://www.emarsys.com/resources/blog/artificial-intelligence-marketing-solutions/ 03.05.2019

 • Toker, K. (2018). Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirliğe Etkileri. Istanbul Management Journal, 29(84), 53-55.

 • Türkoğlu, E. (2018). Firmaların Endüstri 4.0' a Hazırlık Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Bursa İlindeki Uygulama.Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul

 • Wang, L., ve Wang, G. (2016). Big Data in Cyber-Physical Systems, Digital Manufacturing and. I.J. Engineering and Manufacturing, 6(4), 2.

 • Yapay Zeka: Nasıl bir gelecek? (08 Ocak 2019) Hürriyet Teknoloji:http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/yapay-zeka-nasil-bir-gelecek-41076190 Erişim Tarihi:Yıldırım, F. (2018). Dijital Dönüşüm. alkınmada Anahtar Verimlilik T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aylık Yayın Organı, 30(352), 11.

 • https://www.telegraph,co.uk, Erişim Tarihi: 07.08.2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics