5. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI VE YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 1040-1056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojik alandaki gelişmeler, bireylerin iletişim ihtiyacını ve aynı zamanda da olanaklarını artırmıştır. Bu durum, bireyler ve ülkeler arası ilişkilerde yabancı dil olarak yaygın kullanılan İngilizceyi öğrenmeyi ve öğretmeyi bir gereksinim haline getirmiştir. Türkiye’de İngilizce öğretimi, belirli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan yabancı dil öğretim programlarından 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programı ile pilot uygulama olarak karşımıza çıkan Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programı’nın unsurlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada her iki İngilizce Öğretim Programı; kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğeleri açısından incelenmiştir. Öncelikle alan-yazında yer alan İngilizce Öğretim Programları ile ilgili basılı ve sanal kaynaklar taranmıştır. Her iki programda ulusal düzeyde uygulandığı için, programlara ilişkin veriler MEB’e bağlı kaynaklardan elde edilmiştir. Programlara ilişkin elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmış, her iki programın unsurları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelemeler sonucu elde edilen verilerin frekans tabloları oluşturulmuştur. Araştırmada, her iki programda yer alan dört temel dil becerisi ve iletişim kurmaya yönelik kazanımlar; düzey, kapsam ve sayısal açıdan incelenmiş olup, kazanımlar açısından farklılıklar gözlenmiştir. İşe koşulan içeriğin; öğrenci düzeyine uygunluğu, öğrenci gereksinimlerini karşılama düzeyi, ünitelerin kapsamı, yoğunluğu, haftalara göre dağılımı ve güncelliğindeki farklılaşmalar ortaya çıkarılmıştır. Eğitim durumları açısından, öğretimde izlenen yaklaşım ve kullanılan yöntem-tekniklerin güncelliği konusunda farklılıklar belirlenmiştir. Programlar değerlendirme boyutu açısından ele alındığında ise, her iki programda dilin dört temel beceri alanına yer vermeye (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ve karma becerileri ölçmeye yönelik ölçme araçlarının kullanılma düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucu, her iki programın temel unsurları literatür eşliğinde tartışılarak, programların işlevsel hale gelmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Technological developments increase the communication needs of individuals as well as their opportunities in this day and age. This makes it a requirement to learn and teach English, which is widely used as a foreign language in inter-individual and inter-country relations. Specific curriculums of teaching English are carried out in Turkey. In this study, it is aimed to analyze comparatively the elements of the 5th Grade English Language Teaching Curriculum and 5th Grade English Language Intensive Curriculum, put into practice as a pilot scheme in Turkey. Both curriculums are examined in terms of functions, content, language tasks and study skills and evaluation. By taking into consideration the determined criteria, the literature is searched and examined. Content analysis is performed on the data obtained from the curriculums and the elements of them are examined comparatively. Frequency tables are formed as a result of investigations. Functions of four basic language and communication skills in both curriculums are examined in terms of level, content and numerical aspects and some differences are observed. The appropriateness of the content to the student level, the level of meeting the student requirements, the scope, intensity, distribution according to the weeks and the differentiation in the actuality of units are revealed. In terms of language tasks and study skills, some differences are determined in the matter of the approach, the actuality of methods and techniques used. Considering evaluation techniques in the curriculums, the level of using the evaluation techniques for four skills (listening, speaking, reading and writing) and integrated skills are examined in both curriculums. As a result of the research, the basic elements of both curriculums are discussed in the light of the literature and some suggestions are made for functionalization of the curriculums.

Keywords