İSTİNAF SİSTEMİNİN ÇEŞİTLİ YARGI KOLLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE İDARİ YARGIDAKİ YERİNİN ÜLKELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 1159-1168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılama sistemimizde bazı değişiklikler olmuştur. İstinaf kanun yolunun kabulü ile itiraz yolu kaldırılmış, yargı sisteminde üçlü bir yapılanmaya gidilmiştir. İstinaf yolu ile ilk derece mahkemesinin verdiği karar hem maddi, hem de hukuki yönüyle Bölge İdare Mahkemesi tarafından denetlenecektir. Bölge İdare Mahkemesinin kararına karşı koşulların varlığı halinde temyiz yolu açıktır. İstinaf kanun yolunun uygulanmasına 20 Temmuz 2016 tarihinde başlanmıştır. Bu çalışmada yargı sisteminin önemli değişikliklerden biri olan istinaf kanun yolu, kavram, kapsam ve çeşitli yargı kolları ile ülkelerdeki uygulanma biçimi ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

With the have been some changes in our judicial system with The Law no. 6545 on Amending the Turkish Criminal Law and Certain Laws published in the Official Gazette and came into effect on 28.06.2014. With the adoption of the appeal law, objection as a regal remedy was abolished and a tripartite structure has been made in the judicial system. It will be auited by Regional Administrative Court in both case and legal aspects the decision of the first instance court with appeal law. Plaintiffs may apply to appeal law to the Court of Cassation if there are conditions against the decision of the Regional Administrative Court. The appeal law was started on 20 July 2016. In this study, one of the important changes of the judicial system, which is the appeal of the legal path, the concept, the scope and the various judicial branches and the manner of their implementations in the some country has been examined.

Keywords