MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN MENTORLUK ROLLERİ İLE İLGİLİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 252-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin görüşlerine göre maarif müfettişlerinin denetim çalışmalarında gösterdikleri mentorluk rolleri ve yöneticilerin müfettişlerden beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel verilere dayalı bir çalışmadır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinden maksimum çeşitlilikle seçilen 23 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır; Maarif müfettişlerinin çalışmalarında yöneticilerin mesleki gelişimleri ile yeterli düzeyde ilgilenmedikleri ortaya çıkmıştır. Yöneticiler müfettişlerin mevzuat donanımlarını mesleki rol model olarak almaktadırlar. Müfettişler örnek uygulamalar konularında yöneticilerle deneyim paylaşımında bulunurken, yöneticiler insan ilişkileri konularında müfettişlerden deneyimlerini paylaşmalarını beklemektedirler. Yöneticiler yönlendirme yaparak müfettişlerin kişisel hedeflerine yönelik rehberlik yapmalarını beklerken, müfettişler önerilerde bulunarak yöneticilere kişisel hedeflerine yönelik rehberlik yapmaktadırlar. Mentorluk ülkemizde okul yöneticilerinin eğitiminde müfettişler tarafından bir model olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the mentoring role and behavior and the expectations of the managers from the inspectors of the education inspectors during their guidance, inspection, supervision and hands on training processes according to the opinions of school administrators. The study is based on qualitative data. The working group has been working in primary and secondary schools as school administrator in Gaziantep in 2015-2016 academic year. Qualitative data was obtained interviews with the school administrators. The working group was chosen with maximum diversity. Quantitative data was analyzed with content analysis method. Following results were obtained from the study: According to the opinions of the directors of schools, It was revealed that the inspectors did not care enough about school Managers professional development. The managers take the legislative instruments of the inspectors as professional role models. While Inspectors share experiences with managers in case of sample applications, managers expect the inspectors to share their experiences on human relations issues. Managers expect to lead the inspectors to their personal goals, inspectors make recommendations and give guidance to managers about their personal goals. Mentoring can be used as a model by the inspectors at education of school administrators

Keywords