MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN MENTORLUK ROLLERİ İLE İLGİLİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 252-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin görüşlerine göre maarif müfettişlerinin denetim çalışmalarında gösterdikleri mentorluk rolleri ve yöneticilerin müfettişlerden beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel verilere dayalı bir çalışmadır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinden maksimum çeşitlilikle seçilen 23 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır; Maarif müfettişlerinin çalışmalarında yöneticilerin mesleki gelişimleri ile yeterli düzeyde ilgilenmedikleri ortaya çıkmıştır. Yöneticiler müfettişlerin mevzuat donanımlarını mesleki rol model olarak almaktadırlar. Müfettişler örnek uygulamalar konularında yöneticilerle deneyim paylaşımında bulunurken, yöneticiler insan ilişkileri konularında müfettişlerden deneyimlerini paylaşmalarını beklemektedirler. Yöneticiler yönlendirme yaparak müfettişlerin kişisel hedeflerine yönelik rehberlik yapmalarını beklerken, müfettişler önerilerde bulunarak yöneticilere kişisel hedeflerine yönelik rehberlik yapmaktadırlar. Mentorluk ülkemizde okul yöneticilerinin eğitiminde müfettişler tarafından bir model olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the mentoring role and behavior and the expectations of the managers from the inspectors of the education inspectors during their guidance, inspection, supervision and hands on training processes according to the opinions of school administrators. The study is based on qualitative data. The working group has been working in primary and secondary schools as school administrator in Gaziantep in 2015-2016 academic year. Qualitative data was obtained interviews with the school administrators. The working group was chosen with maximum diversity. Quantitative data was analyzed with content analysis method. Following results were obtained from the study: According to the opinions of the directors of schools, It was revealed that the inspectors did not care enough about school Managers professional development. The managers take the legislative instruments of the inspectors as professional role models. While Inspectors share experiences with managers in case of sample applications, managers expect the inspectors to share their experiences on human relations issues. Managers expect to lead the inspectors to their personal goals, inspectors make recommendations and give guidance to managers about their personal goals. Mentoring can be used as a model by the inspectors at education of school administrators

Keywords


 • Akpınar, E.(2006), “Kamu Yönetimimde Denetim Olgusu Ve Türkiye’de Kamu Yönetiminin

 • Akpınar, E.(2006), “Kamu Yönetimimde Denetim Olgusu Ve Türkiye’de Kamu YönetimininDenetlenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı , Yüksek Lisans Tezi Isparta, 2006

 • Bakioğlu, A. & Hacıfazlıoğlu Ö.(2000), “Eğitim Denetmenleri Ve Mentorluk” M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Der. S 12. Say : 39-52

 • Bakioğlu, A. (2013). “Eğitimde Mentorluk” Ankara: Nobel Yayınları

 • Balcı, M. (2012): ‘’Otel İşletmelerinde Mentorluk Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma’’, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitabevi, Ankara

 • Bilir, M. (1992).”Teftiş Sisteminin Yapı Ve İşleyişi” Eğit. Bil. Fak. Der. 1, 251-284.

 • Brockbank A, Mcgill, I. (2007).”Facilitating Reflective Learning In Higher Education.” Open University Press, Berkshire, 2007).

 • Crisp, G. Ve Cruz, I. (2009). “Mentoring college students: A critical review of the e between 1990 and 2007.” Research in Higher Educ.50(6). 525-622

 • Culpepper, J.C. (2000). Mentoring academic librarians: the ultimate in career guidance. College & Undergraduate Libraries, 7, 2, 71-81.

 • Çelik, S.(2011),” Kütüphaneci Eğitiminde Mentorluk Uygulaması” Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Örneği, Bilgi Dünyası, 2011, 12 (2) 295-318

 • Çınar, Z. (2003, 2007). “Coaching ve Mentoring” Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi) http://paradoks.org,3 (1), ISSN 1305-7979.

 • Eby, L.T., (1997), Alternative Forms of Mentoring in Changing Organizational Environments: AConceptual Extension of the Mentoring Literature Journal of Vocational Behavior, 51, 125–144.

 • Ereş, F.(2009),”Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Mentorlük” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3- 2009, 157-165

 • Galbraith, Michael W. Ve Norman H. Cohen. (1997). “Principles of Adult Mentoring Scale: Desi and Implications”. Michigan Community Col. Jour., 3 O), 29-50.

 • Gettys, S. (2007). “The Role of Mentoring in Developing Beginning Principals’ InstructionalLeadership Skills” Doktora Tezi, The University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, USA.Gillham, B. (2010). “Case Study Research Methods” Continuum International Publishing, London, GBR, pp. 1.

 • Hale Richard and Whıtlam, Peter, (2000). “Powering up performance management: an integrated approach to getting the best from your people” Gower Publishing Ltd., 2000.

 • Kao, Kuo-yang.(2013),” Why and When Does Mentoring Work: The Mediating and ModeratingEffects on the Mentoring Functions-Job Satisfaction Relationship” Degree: 2013, University of Houston URL: http://hdl.handle.net/10657/ETD-UH-2012-08-500 16.08.2016

 • Karip, E. Ve Köksal K.(1999)”Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi” Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, sayı: 18 ss.193-2C, Ankara

 • Kaya, Y. K. (1999), “Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’deki Uygulama”(7. Baskı). Ankara: Bilim Yayıncılık

 • Kimberly M. Suedkamp WELLS, Mark R. RYAN, Henry CAMPA III, Karl A. SMITH,“Mentoringguidelines for wildlife professionals”, Wildlife Society Bulletin, Vol: 33, No: 2, (Summer 2005), s. 569.

 • Kram, K. E. (1983),“Phases of the Mentor Relationship”, Academy of Management Journal, 26(4), 1983, 608-625.

 • Kuzu, A. Ve Kahraman, M. (2010). “Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde e-mentörlük” InternationalEducational Technology Conference, 26-28 April 2010, Türkiye: İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, s.677-682

 • Kuzu, A. Ve Kahraman, M. Vd.(2012). ” Mentörlükte Yeni Bir Yaklaşım: E-Mentörlük(2012)” Anadolu Ü. Sos. Bil. Der. Cilt.: 12 – Sayı/No: 4 (173-184)

 • Luckey, Rebecca Ann.(2011),”Characteristics of Effective Mentoring in a Formal MentoringSetting” Degree: 2011, Texas A&M University, URL: http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU- 2009-12-7294 16.08.2016

 • Noe R. A. (1988). An investigation of the determinants of successful assigned mentoringrelationships. Personnel Psychology,41(3),457- 479.ttps://www.researchgate.net/profile/Raymond_Noe/

 • publication/229559321_An_investigation_of_the_determinants_of_successful_assigned_mentoring _relationships/links/54e9fe550cf25ba91c82036c.pdf - 01/03/2019

 • Özdayı, N., Özcan, Ş..(2005).”Teftiş Sürecindeki Geribildirimlere Göre Teftişin Öğrenen ÖrgütKültürüne Katkılarının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi” Eğitim ve Bilim Dergisi 30 (136).Özkalp, E., Kırel, Ç., Sungur, Z. ve Cengiz, A. A. (2006). “Örgütsel Toplumsallaşma SürecindeMentorluk ve Mentor’un Yeri ve Önemi” Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bİlimler Dergisi, 2, 55

 • Patton, M.Q. (2002). QualitativeResearch& Evaluation Methods. Sage Pub., Lond.

 • Perchiazzi, M. (2009). Apprendere il mentoring. manuale operativo per la formazione dei mentor. Massa-İtalya: Transeuropa Pr.

 • Roberts, B. (2007),”The Useful Elements of Pre-principalship Preparation” Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, School of Education. Hamilton, University of Waikato. New Zealand.

 • Rosser M. Hays, (2004). ”Chief Executive Officers: Their Mentoring Relationships” Doktora Tezi, Doctor of Philosophy, Texas A&M Universtiy, 56-67

 • Sezgin, F. (2002). Araştırma Görevlilerinin Yetiştirilmesinde Tez Danışmanı Öğretim ÜyelerininYetiştiricilik Rolleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü . Ankara.

 • Stueart, R.D., Sullivan, M. (2010). “Developing library leaders : A how to do it manual for coaching,team building, and mentoring library staff.” New York: Neal - Schuman Pub. Inc.

 • Sullivan, S., & Glanz, J. (2000). “Alternative approaches to supervision: Cases from the field” The Journal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212–235.

 • Tauer, S. (1996, April).”The mentor-protégé relationship and its effects on the experienced teacher.”Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York.Yaman, E. & İskender, M. (2004). “İlköğretim Müfettişlerinin Rehber Öğretmenlere Yönelik Rehberlik Rolleri” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der. 8,

 • Yaman, E. (2009).“Müfettişlerin Rehberlik Rollerini Rehber Öğretmenler Değerlendiriyor” International Online Jour. of Educ.Sciences,1 (1), 106-123.

 • Yıldırım, R.,(2013), “Okul Yöneticilerinin Mentorluk Rollerinin Okulun Akademik Başarısı Ve BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi” Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi

 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Yirci, R. ve Kocabaş, İ. (2009). “Mentorlugun eğitimde kullanılması ve okul yöneticisi yetiştirmedeyeni bir model Önerisi” Fırat Üniversitesi SBE, Eğit. Yönet. Denet. Planlaması ve Ek., Yüksek Lisans Tezi- 2009

                                                                                                    
 • Article Statistics