EPİDEİKTİK RETORİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 449-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güzel söz söyleme sanatı olarak tanımlanan retorik, bir nevi ikna etme sanatıdır. Retorik kavramı tarihsel süreç kapsamında ele alındığında sürekli var olan ve günümüzde konuşmacıların dinleyicileri ikna etme hususunda başvurmayı gerekli buldukları bir kavramdır. Retorik üç türden söylevden oluşur; politik, adli ve epideiktik. Bu söylev türleri kapsam, zaman ve sonuç bakımında farklılaşmaktadır. Retorik’te üç ana kavramdan bahsetmek mümkündür: ethos, pathos ve logos. Üç ikna kanıtı olarak da adlandırılan ethos, pathos ve logos, herhangi bir konuşmanın içinde az ya da çok bulunmaktadır. İkna siyasal iletişiminde temel konularındandır. Bu çalışma, retoriğin bileşenleri olan ikna öğelerinin siyasi liderler tarafından nasıl kullanıldığına yönelik bir kesit sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller’in TBMM 100. yılı kapsamındaki konuşmasının üç ikna kanıtından yola çıkarak epidiektik söylevinin analizini kapsamaktadır. Çiller’in epideiktik söylevinin ana temasını milli birlik ve beraberlik ile kadın ve annelik oluşturmaktadır. Söylevin geneline bakıldığında iknayı oluşturan öğeler olan logos ve pathos’un çoğunlukla kullanıldığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

Rhetoric, which is defined as the art of speaking beautiful, is a kind of persuasion. When the concept of rhetoric is considered within the scope of the historical process, it is a concept that is constantly present and that the speakers find necessary to persuade the listeners today. Rhetoric consists of three types; political, judicial and epideic. These types of rhetoric differs in terms of scope, time and result. It is possible to talk about three main concepts in rhetoric: ethos, pathos and logos. Ethos, pathos and logos, also called three proof of persuasion, are more or less included in any conversation. Persuasion is one of the main issues in political communication. This study aims to provide a cross-section on how persuasion elements that are components of rhetoric are used by political leaders. In this study, Turkey's first female prime minister, Tansu Çiller, the 100th anniversary of the Parliament starting from three convincing evidence of the conversation covered include the analysis of discourse we epidiek. The main theme of Çiller's epideictic discourse is national unity and solidarity, women and motherhood. It can be said that logos and pathos persuasion types are mostly used when looking at the discourse.

Keywords