KRİZ DÖNEMİNDE İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK YÖNETİM UYGULAMALARI; COVİD-19 PANDEMİ ARAŞTIRMASI

Author:

Number of pages: 630-638
Year-Number: 2020-26

Abstract

Bu çalışmanın amacı işletmelerin kriz dönemlerinde iş sürdürülebilirliğine yönelik uygulamalarının belirlenmesine yönelik durumsal bir analiz yapmaktır. 2020 Covid-19 pandemi dönemi güncel olarak işletmelerin yüz yüze geldiği sağlık kaynaklı bir kriz dönemidir. Çalışmada niteliksel veri toplama yöntemi benimsenmiştir. Çalışma amacına ulaşmak için Bankacılık ve finans sektöründe çalışmakta olan 8 yönetici ile 10-30 Mart tarih aralığında görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesi araştırma örneklemi olarak belirlenen bankaların acil eylem planları, pandemik bilgilendirme kitapçıkları incelenmiş ve soru formu hazırlanmıştır. Yöneticilerle yapılan görüşmede hazırlanan soru formu ile görüşmeye başlanmış, katılımcıların cevapları ile görüşme esnasında yeni sorular da yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, ortak başlıklar altında toplanarak mevcut uygulamalar belirlenmiştir. Gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda pandemi döneminde gerçekleştirilen iş sürdürülebilirliği uygulamaları stratejik işgücü planlaması, evden çalışma modeli ve dijital güvenlik olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to make preferential situation analysis of the applications of businesses in job applications in times of crisis. The 2020 Covid-19 outbreak period is a crisis period due to the health faced by today's businesses. Qualitative data collection method was adopted in the study. İnterviews were held with 8 executives between 10-30 March 2020. In emergency action, pandemic information booklets were examined and a questionnaire was prepared. The interview was started with a questionnaire prepared at the interviewing with the managers and new questions were asked for the interview with the answers of the participants. The options obtained are for existing applications, collected under common headings; strategic workforce planning, working from home and digital security

Keywords