KURULUŞUNDAN KAPANIŞINA KADAR BİR KÜLTÜR KURUMU OLARAK TÜRK OCAKLARI

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 801-810
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Meşrutiyet döneminde kurulan ve “Türklük” amacına hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü “Türk Ocakları” olmuştur. II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı bünyesindeki gerek Müslim ve gerekse gayr-ı Müslim topluluklar bağımsızlık hareketine girişmiştir. Aynı zamanda vuku bulan Balkan savaşları Osmanlı yöneticilerinin Türkçülüğe yönelmesini sağlamıştır. Türk milliyetçiliği hareketini oluşturmak ve yön vermek maksadıyla II. Meşrutiyet döneminde öncelikle Türk Derneği, sonrasında Türk Yurdu Cemiyeti, gibi kuruluşlar meydana gelmiştir. Bu kuruluşlar içerisinde en etkili ve en uzun ömürlü olanı Türk Ocakları olmuştur. Türk Ocakları, Cumhuriyetin kurulmasından önce ve sonrasında “millî devlet” kurulması sürecine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Türk ocakları, Serbest Cumhuriyet Fırkası ile gerçekleştirilmeye çalışılan çok partili hayata geçiş denemesinin ortaya çıkardığı olumsuz siyasî şartlar içerisinde kendilerini feshederek kapanmışlardır. Türk ocaklarının, 1931 yılına kadar yaklaşık 247 adet şubesi bulunuyordu Türk ocakları, bu şubelerde halkın ihtiyacı olan kültürel faaliyetlerin yanı sıra Milli mücadele ve akabinde Cumhuriyet döneminde de aktif roller üstlenmiştir. Atatürk’ün yapmış olduğu uygulamaları desteklemiştir.

Keywords

Abstract

II. The longest life of the associations established during the constitutional period and serving the purpose of “Turkishness” was “Turkish Ocaks”. II. After the constitutional monarchy, both Muslim and non-Muslim communities within the Ottoman Empire embarked on an independence movement. At the same time, the Balkan wars that took place enabled the Ottoman administrators to turn towards Turkism. In order to create and direct the Turkish nationalism movement, II. In the constitutional period, organizations such as the Turkish Association, and then the Turkish Dormitory Society, occurred. Turkish Ocaks were the most effective and long-lived among these organizations. Turkish Ocaks made important contributions to the process of establishing a "national state" before and after the establishment of the Republic. Turkish Ocaks closed by dissolving themselves in the negative political conditions caused by the transition to multi-party life attempts to be realized with the Free Republican Party. Turkish Ocaks had approximately 247 branches until 1931. Turkish Ocaks played active roles in these branches, as well as the national struggle and subsequent Republican period. He supported the application of Atatürk.

Keywords