INVESTIGATION OF SPORTS-SPECIFIC SUCCESS AND MOTIVATIONS OF LICENSED SPORTS INTERESTED IN SWIMMING SPORTS

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 978-993
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, yüzme sporu yapan sporcuların, spora özgü başarı ve motivasyon düzeylerini incelemektir. Araştırma grubu %75,2 erkek, %24,8 kadın olmak üzere 161 sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı, Willis (1982)’ın geliştirdiği, Tiryaki ve Gödelek (1997)’in Türkçeye uyarladığı, 40 maddelik Sporda Başarı Motivasyonu Ölçeği (SÖBMÖ) kullanılmıştır. Verilerein analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA uygulandı. Gruplar arası farklıların belirlenmesinde Bonferroni ve Tamhane kullanıldı. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlendi. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; spora özgü başarı ve motivasyon ölçeği ve alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ancak ölçeğin toplamından alınan puanlar incelendiğinde erkek sporcuların başarı ve motivasyon düzeylerinin kadın sporculara oranla yüksek olduğu görülmüştür. Spora özgü başarı ve motivasyonu ölçeğinin alt boyutlarında ve ölçeğin toplamından elde edilen puan ortalamaları ile yaş ve aynı antrenörle çalışma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Başarıya yaklaşma ve başarıdan kaçınma alt boyutları ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilirken ölçeğin toplamında ve güç gösterme alt boyutunda anlamlı farklılık görülmemiştir. Başarıya yaklaşma güdüsü alt boyutu ile lisanslı sporcu olma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ancak güç gösterme, başarıdan kaçınma alt boyutları ve ölçeğin toplamından elde edilen puan ortalaması ile lisanslı sporcu olma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca başarıya yaklaşma, başarıdan kaçınma alt boyutları ve ölçeğinden toplamından elde edilen puan ortalamaları ile kaç farklı antrenörle çalıştınız değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ancak güç gösterme güdüsü alt boyutundan elde edilen puan ortalaması ile kaç farklı antrenörle çalıştınız değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda yüzme sporu yapan sporcuların, spora özgü başarı ve motivasyonlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların aldıkları ortalama puan sonucunda sporcuların başarıdan kaçınma güdülerinin de orta seviyenin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan yüzücülerin aldıkları genel puan sonucunda ise; yüzücülerin spora özgü başarı ve motivasyon düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to examine the sports-specific success and motivation levels of athletes doing swimming. The research group consists of 161 athletes, 75.2% male and 24.8% female. The data collection tool, which is developed by Willis (1982) and adapted to Turkish by Tiryaki and Gödelek (1997), is a 40-item Success Motivation in Sport Scale (SÖBMÖ). Descriptive statistics, t-test and ANOVA were applied in the analysis of the data. Bonferroni and Tamhane were used to determine the differences between the groups. Significance level was determined as .05. According to the findings obtained as a result of the research; It has been determined that there is no significant difference between sport-specific success and motivation scale and sub-dimensions and gender variable. However, when the scores obtained from the total of the scale were examined, it was seen that the level of success and motivation of male athletes was higher than that of female athletes. It was observed that there was a significant difference between the sub-dimensions of the sport-specific success and motivation scale and the mean scores obtained from the total of the scale, and the variables of age and working time with the same coach. While it was determined that there was a significant difference between the approach to success and avoidance of success and the variable of education, there was no significant difference in the scale of the scale and in showing strength. It was observed that there was a significant difference between the motivation to approach success sub-dimension and the duration of being a licensed athlete. However, it was observed that there was no significant difference between showing strength, avoidance of success sub-dimensions and mean score obtained from the total of the scale and duration of being a licensed athlete. In addition, it was seen that there was a significant difference between the average of achievement, avoidance of success sub-dimensions and scale, and how many different coaches you worked with. However, it was observed that there was no significant difference between the mean score obtained from the motivation sub-dimension and how many different coaches you worked with. As a result of the research, it was determined that athletes engaged in swimming sports had high success and motivation specific to sports. In addition, as a result of the average score of the participants, it was observed that the athletes' motivation to avoid success was above the middle level. As a result of the overall score received by the swimmers who participated in the research; It has been determined that swimmers' sports-specific success and motivation levels are above the middle level.

Keywords