MODERN SANAT AKIMLARI İÇERİSİNDE KADIN İMGESİNİN YERİ

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 960-977
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Sanatta Kadın İmgesi” 19. ve 20. yy. modern sanatında, kadının çıplaklık ve teşhir nesnesi olması ile yüklenen anlamından çıkıp sanat akımları içerisinde geçirdiği değişim ile sanatsal bir üslup haline gelmiştir. Bu bilgiler ışığında, 20. yüzyıl modern sanatında önemli bir yere sahip olan ‘Kadın İmgesi’ dönemin bilimsel, teknolojik, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmeleri doğrultusunda değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Nitekim modern sanat süreci bu değişimin başlangıç noktasıdır denilebilir. Tarlada, evde, işte resmedilen kadın artık sıradan kadın değil sanat öznesi konumundadır. Kadın imgesine yapılan bu bakış ile tarihteki olgunlaşma sürecinde alınan yol, kadının daha üstün bir yere taşınmasını sağlamıştır. Kadın imgesinin, modern sanat akımlarının oluşumu ve değişimi açısından da oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda modern sanatta kadın imgesinin değişim sürecini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, modern sanat kapsamındaki öncü sanat akımları ve örnek resimler üzerinde değerlendirmeler, irdelemeler ve yorumlamalar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında kadın imgesinin modern sanat sürecindeki gelişmelerle değişikliğe uğradığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

“Image of Woman in Art” 19th and 20th century in modern art, it has become an artistic style with the change it has undergone from the meaning of being loaded with being the object of nudity and display of women. In the light of this information, 'Image of Woman', which has an important place in the 20th century modern art, has entered the process of change and development in line with the scientific, technological, political, social, economic and cultural developments of the period. Indeed, the modern art process can be said to be the starting point of this change. The woman pictured in the field, at home, at work is no longer an ordinary woman, but a subject of art. With this view on the image of women, the path taken in the process of maturation in history enabled the woman to move to a higher place. The image of women is thought to be quite effective in terms of the formation and change of modern art movements. In this context, in this research aiming to determine the process of change of the image of women in modern art, evaluations, examinations and interpretations were made on the leading art movements and sample paintings within the scope of modern art. In the light of the findings obtained from the research, it has been concluded that the image of women has changed with the developments in the modern art process.

Keywords