YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBONDİOKSİT (CO2) EMİSYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 1222-1231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

MENA ülkeleri fosil yakıt kaynakları yönünden oldukça zengindir. Son zamanlarda karbondioksit salınımlarını azaltmak için alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji ön plana çıkmaktadır. Özellikle fosil yakıt kaynakları açısından zengin olan bu ülkeler sürdürülebilirliğin sağlanmasında ne durumda olduğu gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada 11 MENA ülkesinin 1992-2014 yılları arasında ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonları arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle Pedroni eşbütünleşme testi uygulamış olup, uzun dönem katsayıların tahmini için pedroni FMOLS ve DOLS yöntemleri uygulanmıştır. Dumitrescu Hurlin panel granger nedensellik analizi ile değişkenlerin yönü belirlenmiştir. Analiz sonucunda değişkenler arasında tek yönlü ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

MENA countries are very rich in fossil fuel resources. Recently, renewable energy has come to the fore as an alternative energy source to reduce carbon dioxide emissions. These countries, which are rich in energy resources, they are observed in ensuring sustainability. Therefore, the study examines the relationship between economic growth, renewable energy consumption and carbon dioxide (CO2) emissions of 11 MENA countries between 1992 and 2014. Panel data analysis method was used in the study. Therefore Pedroni applied cointegration test and Pedroni FMOLS and DOLS methods were used to estimate long-term coefficients. The direction of the variables was determined by Dumitrescu Hurlin panel granger causality analysis. One-way relationship was found between the variables of the analysis result.

Keywords