BİR HAFIZA MEKÂNI OLARAK ÇAĞDAŞ SANATTA KENT OLGUSU/TEMASI ÜZERİNE BİREYSEL SÖYLEMLER

Author :  

Year-Number: 2020-31
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1499-1509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlığın yeryüzünde ilk varoluşundan bu yana boyutları, niteliği, kullanılan malzemeleri vb. değişse bile ilkel/primitif bir mekân kavramından günümüzün karmaşık mekân algısına dair bir değişim ve dönüşümden söz etmek mümkündür. 1960’lı yıllara odaklanansiyasal, kültürel, teknolojik ve toplumsal değişimlerin de etkisiyle sanat dünyası da bir değişim içerisine girmiştir. Bu dönemde sanatçılar özellikle yeni ve özgün üretimleri aracılığı ile plastik sanatların her alanını tekrar tekrar sorgulamış kimi zaman çarpıcı, dikkat çekici ya da üretim sürecinde/sergilemede veya izleyici ile karşılaşmasında rahatsız edici üretimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönem kendi içinde ve üretimlerinde algı boyutlarını değiştirerek daha eylemsel sürece odaklanan sanatçılar için hem sanat eserinin teknik imkânlarını hem de mekân algılarını değiştirmiştir. Mekâna yüklenen bu değişken anlamlar öncelikle sanatçı ve izleyici için bir kayıt alanı hatta bir hafızaya alma alanı olarak da değerlendirilebilinir. Özellikle mekân ve hafıza çağrışımlarını çağdaş sanatçılar sıklıkla kullanmaktadırlar. Tüm bu üretimlerin özelinde ise değişen hayat koşulları, artan nüfus, kültürel çeşitlilik vb. konulara da odaklanan kent ve kente dair kavramlar çağdaş sanatın dinamik konuları arasında yerini almaktadır. Sanatçı üretimlerinde ve bu üretimlerin izleyici ile buluşması bağlamında geçmiş, şimdi ve geleceğe odaklanan süreçte hafıza ana teması çağdaş sanatçıların dikkatini çekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir hafıza mekânı olarak kent olgusuna/temasına odaklanan ve disiplinlerarası süreçte bu konu ile ilgili üretimlerde bulunan akademisyen/sanatçı Naile Çevik’in seramik ve Zeliha Kayahan’ın baskıresim çalışmalarında özgün bireysel uygulamaları kent özelinde yaptığı üretimleri açısından dikkat çekmektedir.Ayrıca çalışma kapsamında çağdaş sanat alanlarında hafıza, kent ve mekân ana temalarında üretimlerde bulunan sanatçılar ve çalışmaları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the first existence of humanity on earth, its dimensions, characteristics, materials used, etc. Even if it changes, it is possible to talk about a change and transformation from a primitive / primitive concept of space to today's complex space perception. With the effect of political, cultural, technological and social changes focusing on the 1960s, the art world has also entered into a change. In this period, artists have repeatedly questioned every field of plastic arts, especially through their new and original productions, and sometimes they have created striking, striking or disturbing productions in the production process / exhibition or meeting with the audience. This period changed both the technical possibilities of the work of art and the perception of space for the artists who focused on the more operational process by changing the dimensions of perception in themselves and in their productions. These variable meanings loaded on the space can be evaluated primarily as a recording area or even a memorizing area for the artist and the audience. Especially contemporary artists frequently use space and memory connotations. Changing living conditions, increasing population, cultural diversity and so on. City and city-related concepts, which also focus on subjects, are among the dynamic subjects of contemporary art. The main theme of memory draws the attention of contemporary artists in the process that focuses on the past, present and future in the context of the artist's productions and the meeting of these productions with the audience. From this point of view, the ceramics of the academic / artist Naile Çevik, who focuses on the phenomenon / theme of the city as a place of memory and made productions related to this subject in the interdisciplinary process, and Zeliha Kayahan's original individual applications in the printmaking works draw attention in terms of the productions made specifically for the city. The artists who work in the main themes of memory, city and space in contemporary art fields and their works were evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics