BİREYSEL KREDİ KULLANIMINDA BANKALARIN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1547-1572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Artan rekabet, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte tüketiciler artık daha da bilgili hale gelmiştir. Bu nedenle işletmeler için tüketicilerin önemi ve değeri fazlasıyla artmıştır. Mal ve hizmetler sürekli birbirine benzemeye başlamış, tüketici karşısındaki seçenekler artmış dolayısıyla işletmeler rekabet edebilmek için fark yaratmak zorunda kalmışlardır. Bu fark da tüketicileri anlamak, onların istek ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayıp, geliştirip onlara sunmakla mümkün olabilmektedir. Bu yüzden MİY uygulamalarına daha çok önem verilmeye başlanmıştır. MİY, en genel tanımıyla müşterileri tanıyarak, ne istediklerini öğrenerek ve topladığı bilgiler doğrultusunda müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet sunulması anlamına gelmektedir. MİY uygulamaları sayesinde oluşturulan veri tabanı ile müşterilerin satın davranışları bilgileri de kullanılabilmektedir. Bu amaçla, çalışmada MİY kavramı ve önemi, işletmelere sağlamış olduğu yararlar, amaçlar ve riskleri, tüketici davranışlarını etkileyen kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörler, tüketici davranışı ile pazarlama stratejisi ilişkisi ve tüketicinin satın alma karar süreci incelenmiştir. Bu çalışma ile bankacılık sektöründe MİY’in ne derece önem arz ettiği, bankalara ne gibi avantajlar sağladığından bahsedilmiştir. Araştırma sonucunda MİY uygulamalarının bireysel kredi kullanımı esnasında tüketici tercihlerini etkileme düzeyini belirlemek amacıyla anket çalışması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

With the increasing competition, developments in information and communication technologies and the effect of globalization, consumers have now become even more informed. Therefore, the importance and value of consumers for businesses has increased enormously. Goods and services have begun to resemble each other constantly, the options for consumers have increased, so businesses have to make a difference in order to compete. This difference is possible by understanding the consumers, meeting their demands and needs correctly, developing and presenting them to them. Therefore, more importance has been given to CRM applications. CRM, in its most general definition, means the provision of goods and services in accordance with the demands and needs of the customers by getting to know the customers, learning what they want and in line with the information it collects. Customers' purchasing behavior information can also be used with the database created by CRM applications. For this purpose, the concept and importance of CRM, its benefits to businesses, goals and risks, cultural, social, personal and psychological factors affecting consumer behavior, the relationship between consumer behavior and marketing strategy, and the purchasing decision process of the consumer were examined in the study. In this study, it was mentioned how important CRM is in the banking sector and what kind of advantages it provides to banks. As a result of the research, a questionnaire study was conducted to determine the effect of CRM applications on consumer preferences during personal loan use.

Keywords