BANKA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1397-1408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe istihdam edilen işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi ve örgütsel sinizmin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, çalışma süresi ve aylık gelir olarak belirlenen demografik faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Mersin ilindeki banka çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek büyüklükte örneklem sayısına ulaşıncaya kadar kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır. (n=141). Çalışmada veri toplamak amacıyla Brandes, Dharwadker ve Dean (1999) tarafından oluşturulan ve Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘’Örgütsel Sinizm Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veri analizlerinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda demografik değişkenler yardımıyla üç boyut düzeyinde incelenen banka çalışanlarının örgütsel sinizm boyutunun orta düzeyli olduğu belirlenmiştir. Örgütsel Sinizm ve alt boyutlarında medeni durum, cinsiyet, yaş, aylık gelir ve çalışma süresi faktörlerine göre anlamlı farklılıklar oluştuğu belirlenmiştir. Diğer yandan örgütsel sinizmin eğitim durumuna göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the or whether organizational cynicism level of employees employed in the banking sector and to determine whether organizational cynicism differs in terms of demographic factors such as gender, marital status, education level, age, working time and monthly. The population of the research is of bank employes in Mersin province in 2020. Data were collected by the easy sampling method until the sample size was large enough to represent the research population. The Organizational Cynicism, which is developed by Brandes, Dharwadker ve Dean (1999), and adapted into Turkish by Kalağan (2009) was used in the study. Data were examined through SPSS 23 package program by using descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standard deviation), t test in independent groups, one-way analysis of variance (Anova) analyze. Three dimensions of demographic variables with the help of bank employees as a result of the work done at the level of cynicism size was determined to be moderate. Organizational cynicism and its sub-dimensions significant differences across marital status, gender, age, monthly income and working time which have been identified. On the other hand, it has been found that organizational cynicism does not differ by educational status.

Keywords