MALİYET ORANLARI

Author:

Year-Number: 2020-32
Number of pages: 1647-1661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin geçmiş ve mevcut mali verilerinden hareketle, gelecekteki durum hakkında öngörüde bulunmak işletme ve diğer kurumlar ile ilgili taraflar açısından oldukça önemlidir. Bu bilgilerin elde edilmesinde birçok mali analiz tekniği kullanılmaktadır. Bu analiz tekniklerinden biri işletmelerin finansal performanslarını belirlemede kullanılan oran analizidir. Oran analizi, işletmelerin bilanço ve gelir tablolarındaki ilgili kalemlerin birbirlerine oranlanması ile yapılmaktadır. Ancak elde edilen bu oran ya da yüzde verilerinin hesaplanmasından çok, hesaplanan bu verilerin yorumlaması bulgulara anlam katmaktadır. Genel anlamda oran analizi, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden hareket edilerek iç ve dış bilgi kullanıcıları için hesaplanmaktadır. İşletme içi bilgi kullanıcıları için hesaplanacak özel amaçlı oranlar, karar verme açısından ilgilerin bilgi ihtiyacını karşılayacak niteliğe sahip olacaktır. Bu kapsamda, işletmelerde iç kullanıcılara yönelik olarak geleneksel oran analizi araçlarının dışına çıkılarak hesaplanacak “maliyet oranları” ilgililer için önemli bir veri seti sunacaktır. Çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma hastanenin 2008 Ocak dönemine ait maliyet oranları hesaplanarak, elde edilen sonuçlar kurum içi kullanıcılara katkı açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada hastanenin hesaplanan oranlarından bazılarının başka amaçlar için hesaplanan sonuçlara benzer olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamındaki oranların kıyaslanması, bu konuda çalışma bulunmadığı için mümkün olmamıştır. Bu alanda daha fazla çalışma yapılması hem yöneticilere karar almada katkı sağlayacak, hem de maliyet oranlarının kurumlar arası kıyaslaması mümkün olacaktır.

Keywords

Abstract

Based on the past and current financial data of the businesses, it is very important for the business and other institutions and related parties to make predictions about the future situation. Many financial analysis techniques are used to obtain this information. One of these analysis techniques is ratio analysis used to determine the financial performance of businesses. Ratio analysis is made by proportioning the related items in the balance sheets and income statements of the enterprises. However, rather than calculating this ratio or percentage data, the interpretation of these calculated data adds meaning to the findings. In general, ratio analysis is calculated for internal and external users of information, based on balance sheet and income statement items. Special purpose rates to be calculated for internal information users will have the quality to meet the information needs of the interests in terms of decision making. In this context, "cost ratios" to be calculated by going beyond traditional rate analysis tools for internal users in enterprises will provide an important data set for those concerned. In the study, the cost rates of a training and research hospital operating in Istanbul for the January 2008 period were calculated and the results obtained were evaluated in terms of contribution to in-house users. In the study, it was determined that some of the calculated rates of the hospital are similar to the results calculated for other purposes. Comparison of the rates within the scope of the study was not possible because there was no study on this subject. More work in this area will contribute to the decision-making process of managers and it will be possible to compare cost ratios between institutions.

Keywords