GAZİANTEP İLİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMU

Author :  

Year-Number: 2020-33
Language : null
Konu :
Number of pages: 1961-1970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ürünler ve hizmetler gibi şehirler de pazarlamanın konusu olabilir. Şehirde pazarlama faaliyetleri yapılabilir veya markalaşma faaliyetleri yürütülebilir. Günümüzde ulusal ve uluslararası marka değerine ulaşmış şirketlerin pazarladıkları ürün ve hizmetlerine avantaj sağlamak üzere yaptıkları marka olma stratejileri, aynı avantajlara sahip olmak isteyen şehirler tarafından takip edilmeye ilinin markalaşması ile ilgili görüş ve tutumlarını belirlemektedir. Bu çalışmasının amacı; şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine ait demografik özellikler ile, şehir yönetiminden beklentileri, şehir ile ilgili farkındalıkları, şehrin markalaşmasına destek olmaları, şehrin düzeni, şehrin halkı, şehirdeki etkinlik ve alışveriş yerleri ve şehrin doğası konuları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya konu olan Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ nden toplam 455 adet anket değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS ortamına aktarılmış ve yüzde analizi, faktör analizi, T testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Gaziantep’ te öğrenciler açısından gelir düzeyinde bir farklılık olmadığı, etkinlik ve alışveriş yerlerinin az bulunduğu ve Gaziantep’ de yaşam süresince marka açısından beklentilerin değiştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Cities, like products and services, can be the subject of marketing. Marketing activities or branding activities can be carried out in the city. Today, the branding strategies of companies that have reached the national and international brand value in order to gain advantage for the products and services they market, determine the views and attitudes about the branding of the province to be followed by the cities that want to have the same advantages. The aim of this study is; The demographic characteristics of university students coming from outside the city, their expectations from the city administration, their awareness about the city, their support for the city's branding, the city's layout, the people of the city, the activity and shopping places in the city, and the nature of the city were examined comparatively. A total of 455 surveys were evaluated from Gaziantep University, Hasan Kalyoncu University, Sanko University and Gaziantep Islamic Science and Technology University, which are the subjects of the study. The data obtained were transferred to SPSS environment and percentage analysis, factor analysis, T test and ANOVA analysis were applied. In line with these results, it has been observed that there is no difference in income level for students in Gaziantep, there are few activities and shopping places, and expectations in terms of brand have changed throughout life in Gaziantep.

Keywords


 • Akpınar, İ. (2011). Şehirlerin Markalaşması Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Rolü. Abant İzzet

 • Akpınar, İ. (2011). Şehirlerin Markalaşması Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Bolu.

 • Alaş, B. (2009, 03 21). Marka Kent Olmak-I. İZTO: http://www.izto.org.tr adresinden alındı

 • Avcılar, M. Y., & Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi(34), 79-94.

 • Avraham, E. (2004). Media Strategies For İmproving An Unfavorable City İmage. Cities, 21(6), 471- 479.

 • Cai, L. A. (2002). Cooperative Branding For Rural Destinations. Annals of Tourism Research, 29(3), 720-742.

 • Karataş, M. (2002). Üniversitelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmedeki Roü ve Önemi (MuğlaÜniversitesi Örneği) . Doktora Tezi. Muğla: Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.

 • Kavaratzıs, M., & Ashworth, G. (2005). City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory marketing Trick? Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie 96.5.

 • Kırgız, A. C. (2011). Şehir Markalaşmasının Pazarlama Estetiği İle Desteklenmesi ve İstanbul Örneği. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kotler, P., Haider, D., & Rein, I. (1993). Marketing Places:Attracting Investment,Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations.

 • Langer, R. (2000). Place Images and Place Marketing. Doctoral Dissertation. Denmark: Copenhagen Business School.

 • Öztürk, G. (2006, Bahar). Logonun Kurum Kimliği Üzerindeki Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1-17.

 • Peker, A. E. (2006). Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: KentMarkalaşması ve Küresel Landmark. Yüksek LisansTezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE, Mimarlık ABD, Mimari Tasarım Programı.

 • Pektaş, G. Ö., & Karadeniz, M. (2014). Kent İmajının Marka Değeri Üzerine Etkisi: Gaziantep ve Baklava Örneği. Gaziantep: 19.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı.

 • Saran, M. (2005). Kent Pazarlaması: Güçlü Bir Kent İmajı ve Kent Markası Oluşturmak. MarkaYönetimi Sempozyumunda Sunulan Bildiri (s. 105-111). 14-15 Nisan Gaziantep: TMMOB Makine Mühendisleri Odası.

 • Uruk, S. (2019, Şubat). Kent Markalaşması Kapsamında Adana Kenti İle İlgili AlgılarınBelirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.

 • Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi. (20.12.2019). https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı

                                                                                                    
 • Article Statistics