GAZİANTEP İLİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMU

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 1961-1970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ürünler ve hizmetler gibi şehirler de pazarlamanın konusu olabilir. Şehirde pazarlama faaliyetleri yapılabilir veya markalaşma faaliyetleri yürütülebilir. Günümüzde ulusal ve uluslararası marka değerine ulaşmış şirketlerin pazarladıkları ürün ve hizmetlerine avantaj sağlamak üzere yaptıkları marka olma stratejileri, aynı avantajlara sahip olmak isteyen şehirler tarafından takip edilmeye ilinin markalaşması ile ilgili görüş ve tutumlarını belirlemektedir. Bu çalışmasının amacı; şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine ait demografik özellikler ile, şehir yönetiminden beklentileri, şehir ile ilgili farkındalıkları, şehrin markalaşmasına destek olmaları, şehrin düzeni, şehrin halkı, şehirdeki etkinlik ve alışveriş yerleri ve şehrin doğası konuları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya konu olan Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ nden toplam 455 adet anket değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS ortamına aktarılmış ve yüzde analizi, faktör analizi, T testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Gaziantep’ te öğrenciler açısından gelir düzeyinde bir farklılık olmadığı, etkinlik ve alışveriş yerlerinin az bulunduğu ve Gaziantep’ de yaşam süresince marka açısından beklentilerin değiştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Cities, like products and services, can be the subject of marketing. Marketing activities or branding activities can be carried out in the city. Today, the branding strategies of companies that have reached the national and international brand value in order to gain advantage for the products and services they market, determine the views and attitudes about the branding of the province to be followed by the cities that want to have the same advantages. The aim of this study is; The demographic characteristics of university students coming from outside the city, their expectations from the city administration, their awareness about the city, their support for the city's branding, the city's layout, the people of the city, the activity and shopping places in the city, and the nature of the city were examined comparatively. A total of 455 surveys were evaluated from Gaziantep University, Hasan Kalyoncu University, Sanko University and Gaziantep Islamic Science and Technology University, which are the subjects of the study. The data obtained were transferred to SPSS environment and percentage analysis, factor analysis, T test and ANOVA analysis were applied. In line with these results, it has been observed that there is no difference in income level for students in Gaziantep, there are few activities and shopping places, and expectations in terms of brand have changed throughout life in Gaziantep.

Keywords