TÜRKİYE’DEKİ GENÇ KADIN-ERKEK İŞSİZLİK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 2029-2039
Year-Number: 2020-34

Abstract

İşsizlik, günümüz dünyasının en önemli sosyo-ekonomik sorunları arasında yer almakta olup işsizliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi çalışma konuları arasında sıkça yer almaktadır. Ancak yetişkin işsizliğin yaklaşık iki katı olarak gerçekleşen genç işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dayalı çalışmalar nispeten sınırlı sayıdadır. Bu çalışma Türkiye’deki genç kadın ve genç erkek işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle genç işsizlik kavramsal olarak açıklanmaya çalışılmış ve Türkiye’deki genç işsizlere ait cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi gibi bilgiler sunulmuştur. Ardından 1991-2019 dönemindeki genç kadın ve erkek işsizlik oranları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki yıllık veriler kullanılarak Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi yardımıyla Eviews 10 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda genç kadın işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ayrıca ekonomik büyümeden genç erkek işsizlik oranlarına doğru bir ilişki tespit edilememişse de genç erkek işsizlik oranlarındaki değişmenin ekonomik büyüme oranları üzerinde etkili olduğu, çalışmada elde edilen sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

Unemployment is among the most important socio-economic problems of today’s world, the impact of unemloyment on economic growth is frequently among the topics of study. However, studies based on the relationship between economic growth and youth unemployment which is approximately twice the adult unemployment rate are relatively limited. This study was conducted to examine the relationship between young men and young women unemployment and economis growth in Turkey. İn the study, firstly, youth unemployment is tried to be explained conceptually and belonging to young unemployed people in Turkey as gender, age group, education level information is presented. Then, the relationship between young female and young male unemployment rates and economic growth between 1991-2019 was analyzed with the Eviews 10 program with help of the Toda Yamamoto (1995) causality test using annual data. As a result of the analysis, no casuality relationship could be determined between the youth unemployment rates and economic growth. İn addition, although a relationship from the economic growth to young male unemloyment rates has not been determined, it is among the results obtained in the study that the change in young male unemployment rates is effective on economic growth rates.

Keywords