ERGENLERDE SORUMLULUK İNANÇLARI VE SÜREKLİ KAYGI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-34
Number of pages: 2123-2139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanınamacı, ergenlerde arttırılmış sorumluluk ve sürekli kaygı ilişkisini incelemek ve ergenlerde arttırılmış sorumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.Araştırmanın evreni 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ili,Konak ve Karabağlar ilçelerinde öğrenim gören lise dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.Araştırmanın örneklemini ise,230 kız ve 167 erkek olmak üzere toplam 397 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeği (SİAFBÖ),Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler "Bağımsız Örneklemler T-Testi" , "Çok Faktörlü Varyans Analizi" ve "Tukey Testi" teknikleriyle çözümlenmiştir. Korelasyon analizi için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeği (SİAFBÖ)'nün lise örneklemine uygun olup olmadığını belirlemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Çalışma sonunda, ergenlerde arttırılmış sorumluluk ile alt boyutları ve sürekli kaygı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.Anne öğrenim düzeyi ve baba öğrenim düzeyine göre arttırılmış sorumluluk düzeylerinin farklılaşmadığı saptanmıştır. Cinsiyete göre ise arttırılmış sorumluluk düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Cinsiyet vebaba öğrenim düzeyine göre ergenlerde sürekli kaygı puan ortalamalarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Anne öğrenim düzeyine göre ise ergenlerde sürekli kaygı puan ortalamalarının farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between the adolescents' inflated responsibility and trait anxiety and whether the levels of inflated responsibility and trait anxiety differ according to sociodemographic variables of adolescents.The population of the investigation is consisted of all 12th grade student sattending at state high schools of Ministry of Education Konak and Karabağlar,in İzmir.The sample of the study is consisted of 230 girlsand 167 boys, totally 397 students. The data was collected by Inflated Responsibility Beliefs Scale (SİAFBÖ) and Trait Anxiety (SKÖ) and questionnaire which was developed by the researcher. The data was analyzed by using SPSS 22 programme. The data was analyzed by Indepented Samples T-Test,Manova and Tukey Test.Correlation analysis and Pearson analysis were used.Confirmatory factor analysis was performed to determine whether it is appropriate to the Inflated Responsibility Beliefs Scale (SİAFBÖ) of the sample of high school level. According to the results,it was found that there was statistically significant relationship between inflated responsibility and trait anxiety of adolescents.There wasn't any statistically significant difference between inflated responsibility according to mother education level and father education level.Also,it was determined that,inflated responsibility average score of the adolescents showed statistically significant differences according to gender. It was found that, trait anxiety average score of adolescents showed statistically significant differences according to gender and father education level. However,it was found that,trait anxiety average score of adolescents did not show any differences according to mother education level.

Keywords