İŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CORRESPONDENCE ANALİZİ

Author:

Number of pages: 2162-2167
Year-Number: 2020-34

Abstract

Hayatın her alanında değerini koruyan memnuniyet, önemi nedeniyle pek çok çalışmaya konu olmaya devam etmektedir. Bireyin memnuniyet duygusunu etkileyen en önemli unsurlardan birisinin de iş memnuniyeti olduğu bilinmektedir. Bireyin çalıştığı işyeri ile karşılıklı bir etkileşim içinde olduğu, işten memnuniyet duygusunun sürekliliği için bireyin işinden memnuniyeti kadar, işyerinin de bireyden memnuniyeti oldukça önemlidir. Sosyal bilimlerin önemli bir çalışma konusu olan memnuniyet duygusu için bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Veri Portalı’nda yer alan yaşam memnuniyeti araştırmasından elde edilen veriler kullanılmıştır. Yaşam memnuniyet araştırmasında iş-kazanç memnuniyetine ait 4 tip değişkene yönelik veriler değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada öncelikle, kullanılan değişken için katılımcıların verdikleri cevaplara göre frekans dağılımlarına bakılmış, daha sonra çarpraz tablolar halinde ifade edilen veriler için ki-kare, fisher exact testi ve correspondence analiz yapılarak yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonrasında cinsiyete göre incelenen memnuniyet duygusuna ait değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı ve katılımcıların değişkenlerin kategorilerine verdikleri cevaplar arasında bir uyumun olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Keywords

Abstract

Satisfaction is very important in every stage of life. Because of this importance, it takes part in many studies. Job satisfaction is an important factor affecting the general satisfaction of the individual. Individuals that work is in interaction with the workplace. The satisfaction of the workplace from the individual is very important. Social scientists in particular constantly conduct research on satisfaction. In this study, Turkey Statistical Institute, Statistics data obtained from the data link located on life satisfaction survey was used. In the life satisfaction survey, data for 4 types of variables related to job-earning satisfaction were evaluated. In the study, the frequency distributions for the variable used were examined according to the answers given by the participants. For the data expressed in cross tables, chi-square, fisher exact test and correspondence analysis were used. After the analysis, no statistically significant difference was found between the feelings of satisfaction examined by gender. It was determined that there was a consistency between the responses of the participants to the categories of variables.

Keywords