THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON JOB PERFORMANCE: MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE THE MODERATING OF JOB INSECURITY

Author:

Year-Number: 2021-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 01-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların motivasyonları, davranışları, duyguları ve tutumları firmalar için kritik rol oynamaktadır. Örgütsel bağlılık organizasyonun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışanların sorumluluklarını motivasyon ve gönüllülük ile kolaylaştırmaktadır. Örgütsel bağlılığın temel belirleyicisi örgütsel adalettir. Çalışanların faaliyetlerinden elde ettikleri kazanımların değerlendirilmesinde kendilerine adil davranıldığı ya da davranılmadığına yönelik oluşturdukları adalet algıları, çalışanların performanslarını değerlendirmelerinde adalet algısının önemini ortaya koymaktadır. Çalışanların performanslarını etkileyen önemli bir diğer etken ise iş güvencesizliğidir. Negatif bir algı olarak değerlendirilmesine bağlı olarak iş güvencesizliğinin bireysel ve örgütsel açıdan olumsuz sonuçlarının olması muhtemeldir. Bu çalışmada örgütsel bağlılığın (normatif, duygusal, devam) bağlamsal ve görevsel performansa etkisinde örgütsel adaletin aracı iş güvencesizliğinin düzenleyici etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla Elazığ ili itfaiye çalışanlarından 100 katılımcı ile anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Ölçek geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, değişkenler arası ilişkiler tespit edilmiştir. Aracılık ve düzenleyicilik rolü için ise dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve boostrap yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda normatif bağlılığının bağlamsal performansa etkisinde örgütsel adaletin aracılık etkisi tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılığın (normatif, duygusal, devam) görevsel ve bağlamsal performansa etkisinde iş güvencesizliğinin düzenleyici etkisi tespit edilmemiştir.

Keywords

Abstract

Employees' motivations, behaviours, emotions and attitudes play a critical role for companies. Organizational commitment facilitates the responsibilities of employees in line with the goals and objectives of the organization with motivation and volunteering. The main determinant of organizational commitment is the organizational justice. The perception of justice regarding the extent to which employees are treated or not treated fairly in the evaluation of their gains in their activities reveal the importance of the perception of justice in the increase or decrease of the performance of employees. Another important factor affecting the performance of employees is the job insecurity. Depending on its evaluation as a negative perception, job insecurity is likely to have negative consequences in terms of individual and organization. This study investigates the regulatory effect of organizational justice, job insecurity, on the effect of organizational commitment on contextual and task performance. For this purpose, data were collected through a questionnaire with 100 participants from the province of Elazig fire brigade workers. Confirmatory factor analysis was performed for scale validity, and relationships between variables were determined. In order to test the mediation and regulatory role, the significance of the indirect effects was examined and the boostrap method was used for this. As a result of the research, the mediating effect of organizational justice on the effect of normative commitment on contextual performance was determined. The regulatory effect of job insecurity in the effect of organizational commitment (normative, emotional, attendance) on functional and contextual performance has not been determined.

Keywords