AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ TENİS ŞAMPİYONASI’NA KATILAN ANTRENÖRLERİN PERSPEKTİFİNDEN ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-35
Language : null
Konu :
Number of pages: 17-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Üniversiteleri Tenis Şampiyonası’ na katılan antrenörlerin algıları çerçevesinde antrenör-sporcu ilişkisi düzeylerinin ve ilişki alt boyutlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimler, örnekleme alınırlar (Büyüköztürk ve diğ., 2013). 2019 yılında Karadağ’ ın başkenti Podgorico’ da gerçekleşen Avrupa Üniversiteleri Tenis Şampiyonası’ na katılan 18 farklı ülkeden (İsviçre, Avusturya, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, Türkiye, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hırvatistan) toplam 31 üniversitenin tenis antrenörü çalışmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır (n=31). Katılımcılar çalışmada gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından geliştirilen Antrenör-Sporcu İlişkisi Ölçeği (The Coach-Athlete Relationship Questionnaire/CART-Q) nin antrenörler için olan formu uygulanmıştır. Araştırmaya başlanmadan önce ölçeğin kullanım izni ilgili bilim insanlarından yazılı olarak alınmıştır. Araştırma kapsamında Karadağ’ ın başkenti Podgorica’ ya gidilmiş ve ölçekler yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistiklerin yanı sıra t-testi, Shapiro-Wilk testi, Levene testi, Kruskall-Wallis H testi, Mann Witney U testi ve ANOVA teknikleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Hata payı 0,05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05). Araştırma bulgularına göre, antrenör-sporcu ilişkisi alt boyutlarında ilişkisi merak edilen antrenör yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Özellikle ulusal literatürde bu alanda yeterince çalışmanın olmaması, yapılan çalışmaların da ağırlıklı olarak sporcu perspektifinden ele alınması (Bezci, 2016; Güllü, 2018; Avcı, Çepikkurt ve Kale, 2018; Ramazanoğlu, 2018; Selağzı ve Çepikkurt,2015), antrenörlerin perspektifinden konunun incelenmesi bakımından bu çalışmanın ve sonuçlarının alana ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal whether the levels of coach-athlete relationship and relationship sub-dimensions differ according to the variables of gender, age, marital status, educational status and working time within the framework of the perceptions of the coaches participating in the European Universities Tennis Championship. Criterion sampling, which is one of the purposeful sampling strategies, was used in the study. Observation units in a study can be formed from persons, events, objects or situations with certain qualities. In this case, units that meet the criteria determined for the sampling are included in the sampling (Büyüköztürk et al., 2013). Montenegro in 2019 's capital Podgorico' also realized that the European University Tennis Championship in participating from 18 different countries (Switzerland, Austria, Albania, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Turkey , England, Turkish Republic of Northern Cyprus and Croatia), a total of 31 tennis coaches from universities constitute the participant group of the study (n = 31). Participants took part in the study voluntarily. The personal information form prepared by the researcher and the Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q) developed by Jowett and Ntoumanis (2004) were applied to the participants to collect data in the study. Before starting the research, permission to use the scale was obtained in writing from the relevant scientists. Within the scope of the research, we visited Podgorica, the capital of Montenegro, and the scales were applied by face to face interview method. SPSS 26.0 package program was used to analyze the data. In addition to descriptive statistics, the obtained data were analyzed by t-test, Shapiro-Wilk test, Levene test, Kruskall-Wallis H test, Mann Witney U test and ANOVA techniques. The level of significance was accepted as p˂0.05. According to the findings of the study, no significant difference was found in the sub-dimensions of the coach-athlete relationship depending on the variables of the coach’s age, gender, marital status, educational status and working time. Especially in the national literature, there are not enough studies in this field, and the studies are mainly handled from the perspective of athletes (Bezci, 2016; Güllü, 2018; Avcı, Çepikkurt, & Kale, 2018; Ramazanoğlu, 2018; Selağzı & Çepikkurt, 2015), examining the subject from the perspective of the coaches. It is thought that this study and its results will shed light on the field.

Keywords


 • Abakay, U. & Kuru, E. (2013). “Kadın Futbolcularda Antrenörle İletişim Düzeyi ve Başarı Motivasyonu

 • Abakay, U. & Kuru, E. (2013). “Kadın Futbolcularda Antrenörle İletişim Düzeyi ve Başarı Motivasyonu İlişkisi”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(1):20-33.

 • Adie, J.W. ve Jowett, S. (2010). “Meta-Perceptions of The Coach-Athlete Relationship, Achievement Goalsand Instrinsic Motivation Among Sport Participants”, Journal of Applied Social Psychology, 40(11):2750- 2773.

 • Avcı, K.S.; Çepikkurt, F. & Kale, E.K. (2018). “Examination of The Relationship Between Coach-AthleteCommunication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players”, Universal Journal of Educational Research, 6(2):346-353.

 • Bezci, S. (2016).”Investigating The Relationship Between The Perceptions of The Taekwondo AthletesTowards Coach-Athlete Relationship, Task and Ego Orientation in Sports and Motivation in Sports”, International Journal of Environmental and Science Education, 11(5):8436-8447.

 • Buğdaycı, S.; Zengin, Ö.; Abakay, U. & Demir, H. (2017). “Leadership Styles of Futsal Coaches form Athletes’ Perceptions”, Türkish Journal of Sport and Exercise, 19(3):354-359.

 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 14. Baskı, Pegem Akademi: Ankara.

 • Côté, J. & Gilbert, W. (2009). “An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise”, International Journal of Sports Science and Coaching,4:307-323.

 • Dumangöz, P.D. (2019). “Spor ve İletişim”. S.B. Çavuşoğlu (Ed). Spor Yönetiminde Temel Alanlar içinde, ss. 1-20, Nobel Yayıncılık: Ankara.

 • Estell, D.B.; Farmer, T.W.; Cairns, R.B. & Cairns, B.D. (2002). “Social Relations and Academic Achievementin Inner-city Early Elemantary Classrooms”, International Journal of Behavioral Development, 26(6): 518- 528.

 • Güllü, (2018). “The Effect of The Coach-Athlete Relationship on Passion for Sports: The Case of Male Handball Players in Super League”, Journal of Education and Traning Studies, 7(1):38-47.

 • Hellstedt, J.C. (1987). “The Coach/Parent/Athlete Relationship”, The Sport Psychologist, 1,:151-160.

 • Iso-Ahola S.E. (1995). “Intrapersonal and Interpersonal Factors in Athletic Performance”, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 5(4):191-199.

 • Selağzı, S. & Çepikkurt, F. (2014). “Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi”, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1): 11-18.

 • Jowett, S. (2005a). “On Repairing and Enhancing The Coach-Athlete Relationship”. In S. Jowett & M.Jones(Ed.), The Psychology of Coaching, pp. 14-26, Sport and Exercise Psychology Division. The British Psychological Society: Leicester.

 • Jowett, S. (2005b). “The Coach-Athlete Parnership”, The Psychologist, 18(7):412-415.

 • Jowett, S. & Chaundy, V. (2004). “An Investigation into The Impact of Coach Leadership and Coach-Athlete Relationship on Group Cohesion”, Group Dynamics:Theory, Research and Practise, 8(4):302-311.

 • Jowett, S. & Cockerill, I.M. (2003). “Olympic Medallists’s Perspective of the Athlete-Coach Relationship”, Psychology of Sport and Exercise, 4: 313-331.

 • Jowett, S. ve Meek, G.A. (2000). “The Coach-Athlete Relationship in Married Couples: An Exploratory Content Analysis”, The Sport Psychologist, 14(2):157-175.

 • Jowett, S. & Ntoumanis, N. (2004). “The Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q): Development and Initial Validation”, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14:245-257.

 • Jowett, S. & Shanmugam, V. (2016). “Relational Coaching in Sport: Its Psychological Underpinnings andPractical Effectiveness”. In R. Schinke, K.R. McGannon & B. Smith (Ed.), Routledge International Handbook of Sport Psychology, pp. 471-484, Routledge, London.

 • Jowett, S. & Timson-Katchis, M. (2005). “Social Networks in Sport: Parental Influence on The Coach-Athlete Relationship”, The Sport Psychologist, 19(3):267-287.

 • Keegan, R.J.; Harwood, C.G.; Spray, C.M. & Lavallee, D.E. (2009). “A Qualitative Investigation Exploringthe Motivational Climate in Early Career Sports Participants: Coach, Parent and Peer Influences on Sport Motivation”, Psychology of Sport and Exercise, 10(3):361-372.

 • Keskin, A.; Özdemir, A.; Tunç, A.A. & Devrilmez, E. (2018). “Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi”, SPORTİVE (Spor, Eğitim ve Rekreasyon Dergisi), 1(1):1-11.

 • Kodzi, I.A.; Oketch, M.; Ngware, M.W.; Mutisya, M. & Nderu, E.N. (2014). “Social Relations as Predictorsof Achievement in Math in Kenyan Primary School”, International Journal of Educational Development, 39:275-282.

 • LaVoi, N.M. (2004). “Blades of Glory: A Young Team Bred to Win”, Sociology of Sport, 21:220-225.

 • Lyle, J.W.B. (2007). “Modelling The Complexity of The Coaching Process: A Commentary”, International Journal of Sports Science and Coaching, 2(4):407-409.

 • Ramazanoğlu, F. (2018). “Investigation of Relationship Between Coach and Athlete in Terms of Different Variables”, Universal Journal of Educational Research, 6(7):1431-1436.

 • Shon, E.S. & Shon, M.W. (2005). “Essay Role of The Coach-Athlete Relationship”, Medicine and Sport, 366:529-530.

 • Yang, S.X. & Jowett, S. (2012). “Psychometric Properties of The Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q) in Seven Countries”, Psychology of Sport and Exercise, 13:36-43.

 • Wylleman, P. (2000). “Interpersonal Relationships in Sport: Uncharted Territory in Sport Psychology Research”, International Journal of Sport Psychology, 31:555-572.

                                                                                                    
 • Article Statistics