SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-34
Number of pages: 2263-2270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farabi Programı, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsamaktadır. Programın hedefleri üniversite öğrencilerinin ülke içinde herhangi bir üniversiteden eğitim alma şansı tanınması, kendilerini farklı alanlarda ifade etmeleri, çok yönlü ve analitik karşılaştırmalı bir bakış açıları kazanmaları, farklı deneyimler kazanmaları, yeni yerler ve kişiler tanımaları, akademik işbirlikleri yapmaları olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programına ilişkin memnuniyet durumlarını ve görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesine farklı üniversitelerden gelen 54 sınıf öğretmeni adayından oluşturmaktadır. Nicel veriler, sınıf öğretmeni adaylarından “memnuniyet anketi” ile toplanmıştır. Ayrıca, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini almak ve detaylandırmak için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma bulguları, sınıf öğretmeni adaylarının Farabi Öğrenci Değişim Programından orta düzeyde memnun olduklarını göstermiştir. Araştırmanın memnuniyet anketi sonuçları ile odak grup görüşmesi (nitel) sonuçları birbirini desteklemektedir. En yüksek memnuniyetsizlik oranının (%39) ile akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ait olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Farabi program includes the exchange of students and faculty members among higher education institutions in Turkey. The objectives of the program are defined as having the opportunity of higher education students to receive education from any university in the country, express themselves in different fields, gain versatile and analytical comparative perspectives, gain different experiences, get to know new places and people, and make academic collaborations. The purpose of this study is to determine the satisfaction levels and opinions of the classroom teacher candidates about the Farabi exchange program, which is the domestic exchange program. The descriptive survey model was used in this study. Participants of the study consist of 54 primary school teacher candidates from different universities coming to a state university in Ankara. The quantitative data were collected from primary school teacher candidates using a "satisfaction questionnaire". In addition, a focus group meeting was held to obtain the opinions of the primary school teacher candidates and to detail them. Research findings showed that primary school teacher candidates were moderately satisfied in Farabi Student Exchange Program. The results of the satisfaction survey and the focus group interview (qualitative) results support each other.It was revealed that the highest rate of dissatisfaction (39%) belongs to academic counseling and guidance services.

Keywords