PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ YAŞLILIK VE YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-35
Number of pages: 30-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada psikolojik danışman adaylarının yaşlılık ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüşleri incelenmiş ve yaşlılar için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler 70 katılımcı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular alan yazın dikkate alınarak tartışılmış, uygulama ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu araştırma, 2019-2020 öğretim yılında Ankara’da bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’ne devam eden 70 psikolojik danışman adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan psikolojik danışman adaylarının altmış üçü kadın, yedisi erkek öğrencidir. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik danışman adaylarının yaşlılık ve yaşlılık hizmetlerine yönelik görüşleri olumludur. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre psikolojik danışman adaylarının tamamı mezuniyet sonrası yaşlılarla psikolojik danışma alanında psikolojik danışman olarak görev almak istedikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Psikolojik danışman adayları görüşleri ve literatür taramasına göre; ülkemizde yaşlıların sosyal ve psikolojik yönden geliştirilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin artırılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the views of psychological counselor candidates about the elderly and services for the elderly were examined and the importance of psychological counseling and guidance services for the elderly was tried to be highlighted. This research was carried out in phenomenology design, one of the qualitative research designs. Research data were collected by semi-structured interview technique, one of the qualitative data collection techniques. The interviews were conducted with 70 participants. Content analysis was used in the analysis of the data. The findings were discussed considering the literature, and suggestions were made for application and further research. This research was carried out with the participation of 70 psychological counselor candidates attending the Faculty of Education of a university in Ankara in the 2019-2020 academic year. Sixty-three of the counselor candidates taking part in the study were female and seven were male students. According to the results of the research, the opinions of the psychological counselor candidates about the old age and old age services are positive. According to another result obtained from the study, all of the psychological counselor candidates stated that they want to work as a psychological counselor in the field of counseling with the elderly after graduation. According to the opinions of the psychological counselor candidates and the literature review; Psychological counseling and guidance services should be increased in our country for the social and psychological development of the elderly.

Keywords