HAZARLARIN MUSEVİLİĞİ KABULÜ VE DİN ANLAYIŞLARI

Author:

Year-Number: 2021-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 54-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazar Devleti Doğu Avrupa tarihinde rol oynamış önemli Türk devletlerinden biridir. 7 ve 10. Yüzyıllar arasında güçlü devlet teşkilatı, canlı ticari faaliyeti, dini hoşgörüsü ve iktisadi refahı ile Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzey düzlüklerinden Kiyef’e uzanan sahada siyasi istikrarı sağlamış bir Türk devletidir. Tarihte Türkler süreç içerisinde çeşitli dinleri kabul etmişler ve yakın ve uzak geleceklerini devletlerin siyasi ve politik durumlarını yönlendirme gayreti içerisinde bulunmuşlardır. Bu durum Uygur Türkleri ile başlamış onların Maniheizm dinini benimsemeleri gerek kültürel gerekse askeri ve ekonomik açıdan Türk tarihini etkilemiştir. Konumuzun temelini teşkil eden Hazar Türklerinin Museviliği kabul etmesi ve bu dinin Kafkasya’da bir denge unsuru olması önemlidir. Bir kısım Türk boylarının da Museviliği kabul etmeleri ile birlikte bu din çoğunlukla Hazar Türkleri ile ilişkilendirilmiş ve bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada Hazar Türklerinin hangi sebep ve amaçlar ile nasıl ve ne şekilde Museviliği kabul ettikleri sonuçları ile birlikte incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Caspian State is one of the important Turkish states that played a role in Eastern European history. Between the 7th and 10th centuries, it is a Turkish state that has achieved political stability in the area extending from the northern plains of the Caucasus and Black Sea to Kiyef with its strong state organization, vibrant commercial activity, religious tolerance and economic prosperity. Throughout history, Turks accepted various religions in the process and made an effort to direct their near and distant future the political and political situations of the states. This situation started with the Uyghur Turks and their adoption of Manichaeism has affected Turkish history both culturally, militarily and economically. It is important that the Caspian Turks, which constitute the basis of our subject, accept Judaism and that this religion is a balancing factor in the Caucasus. With the acceptance of Judaism by some Turkish tribes, this religion was mostly associated with the Caspian Turks and many scientific studies were conducted on this subject. In this study, the reasons and purposes of the Caspian Turks and how and in what way they accepted Judaism were examined together with the results.

Keywords