EXAMINATION OF THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND TEAM ATHLETES REGARDING SPORTS CHARACTER SUB-DIMENSIONS DIFFERENCES

Author:

Year-Number: 2021-35
Number of pages: 59-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, bireysel ve takım sporcuların spor karakter alt boyutları farklılıklarına ilişkin etkisinin anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir spor kulüpleri ve besyoda okuyan lisanslı sporculara ve kartepe kayak merkezinde kayak yapan sporcular üzerinde anket yapılmıştır. Bu branşlar Futbol, Voleybol, Basketbol, Tenis, Dövüş Sporları, Atletizm, Güreş, Yüzme, Kayak olmak üzere dokuz branşdır. 242 “Erkek”, 139 “Kadın” olmak üzere toplam 381 sporcu gönüllü olarak katılım sağlayarak oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Jang (2013) tarafından geliştirilen, Görgüt ve Tuncel (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Spor Karakter Ölçeği (SKÖ)” kullanılmıştır. “Spor Karakter Ölçeği” 5’li likert tipinde 27 madde 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizinde ikili ortalamaların karşılaştırılmalarında bağımsız örneklem t testi ile ikiden fazla gruplar arasında ortalamaları karşılaştırmak amacıyla One way ANOVA testleri kullanılmıştır. Spor karakter ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik analiz değeri α=,84, Dürüstlük alt boyutunun α=,78, anti-sosyal alt boyutunun α=,71, merhamet alt boyutunun α=,63, sportmenlik alt boyutunun α=,55 ve adalet alt boyutunun ise α=,68 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre verilerin analizinde kullanılan spor karakter ölçeğinin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda, Sporcuların cinsiyeti ile alt boyutların incelenmesinde sadece merhamet (p=0,864;p>0,05) alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ancak, diğer alt boyutlarda %95 güven seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Sporcuların Spor Dalları ile Spor Karakter Ölçeği ve Alt Boyutlarında sadece sporcuların spor dalları ile spor karakter ölçeğinin dürüstlük alt boyutu puanları arasında %95 güven seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (F(8-372)= 2,422;p=,015;p<0,05). Sporcuların Yaşları ile Spor Karakter Ölçeği ve Alt Boyutları arasındaki farklılık incelendiğinde, sporcuların yaşları ile spor karakter ölçeğinden aldıkları puanlar arasında tüm alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0,05).

Keywords

Abstract

This study aims to determine whether the effect of individual and team athletes on the differences in sports character sub-dimensions differs significantly. The study group consists of licensed athletes of sports clubs operating in Istanbul, licensed athletes studying in the School of Physical Education and Sports, and skiers in Kartepe Ski Center. A questionnaire was conducted with the athletes who constitute the study group of the study. The branches of the athletes are nine branches in total, including Football, Volleyball, Basketball, Tennis, Martial Sports, Athletics, Wrestling, Swimming, and Skiing. A total of 381 athletes, 242 “Male” and 139 “Female” voluntarily formed the study group. The "Sports Character Scale (SCS)" developed by Jang (2013) and adapted into Turkish by Görgüt and Tuncel (2017) was used as a data collection tool in the study. "Sports Character Scale" consists of 27 items in 5-point Likert type and has 5 sub-dimensions. In the analysis of the data, the independent sample t-test was used to compare the paired means, and the Oneway ANOVA tests were used to compare the means between more than two groups. The internal consistency reliability analysis value of the sports character scale was determined as α = .84, Integrity sub-dimension was α = .78, Antisocial Attitude sub-dimension was α = .71, Compassion sub-dimension was α = .63, Sportspersonship sub-dimension was α = .55, and the internal consistency of the justice sub-dimension was determined as α = .68. According to these results, it can be stated that the reliability of the sports character scale used in the analysis of the data was high. As a result of the study, a statistically significant difference was not found only in the compassion (p = 0.864; p> 0.05) sub-dimension according to the gender of the athletes. However, a statistically significant difference was found at the 95% confidence level in other sub-dimensions. When the Sports Character Scale and its Sub-Dimensions were examined according to the Sports Branch, a statistically significant difference was found only between the integrity sub-dimension scores of the sports character scale and the sports branches at the 95% confidence level (F (8-372) = 2.422; p =, 015; p <0.05). When the Sport Character Scale and its Sub-dimensions were examined according to the ages of the athletes, no statistically significant difference was found between the ages of the athletes and their scores in the sport character scale and all sub-dimensions (p> 0.05).

Keywords