TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE İSTİHDAM AÇISINDAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-34
Number of pages: 2271-2289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin toplumdaki farklı rol ve davranışlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Homojen olmayan toplumlarda, toplumsal cinsiyet deneyimleri etnik farklılıklara, toplumsal sınıf ayrımlarına ve bölgeden bölgeye göre değişiklikler göstermektedir. Ayrıca din faktöründe, kültürel geleneklerde, kaynaklara erişimde, katmanlı işgücü piyasası modellerinde ve eğitimde toplumsal cinsiyetin yansımalarının olduğu farklı deneyimler, tarihsel süreçlerde de farklılıklar göstermiştir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği günümüzde de önemini koruyan bir sorun olmaktadır. Biz bu çalışmamızda toplumsal cinsiyet eşitliğine ait değişkenleri kullanarak, 2. Düzey İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre Türkiye’nin bölgesel farklılıklarını çok değişkenli istatistiksel metotlarından kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizleri ile değerlendirdik. Bu analiz sonuçlarına göre en üst kümede TR10 (İstanbul), TR51 (Ankara) ve TRB1 (Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli) bulunmuştur. En alt kümedeki bölgeler ise, TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olmaktadır. Kalan diğer bölgeler ise orta kümede yer almıştır.

Keywords

Abstract

The concept of gender aims to define the different roles and behaviors of women and men in society. In non-homogeneous societies, gender experiences vary by ethnic differences, social class distinctions, and region to region. In addition, the reflections of gender differ in historical process and today, both by countries and by different regions and different sectors in a country on cultural traditions, religion factor, access to resources, layered labor market models and education. Today, in Turkey as a developing country, gender inequality in the employment of education sector is a big problem which maintains its importance. In this study we used the variables of gender equality and performed multidimensional scaling analysis according to Level 2 Statistical Classification of Territorial Units. We evaluated the results by using clustering of multivariate statistical methods to assess regional differences in Turkey. According to the results of this analysis, TR10 (İstanbul), TR51 (Ankara) and TRB1 (Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli) were found in the top cluster. The regions in the lowest cluster were TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) and TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt). The remaining regions were in the middle cluster.

Keywords