SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 80-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan Spor Kulüplerinde yöneticilik yapan 10’u (%16,4) kadın, 51’i (%83,6) erkek yöneticinin sosyal medya temelli “Açık Liderlik’’ özelliklerinin belirlenmesidir. Polat ve Arabacı (2016) tarafından geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak geliştirilen “Açık Liderlik Ölçeği’’ Likert tipi ölçme aracı olup ölçek ,23 madde ve 3 alt boyuttan (GKSP: Gücün Kabulü ve Sürekli Paylaşım; MDHV: Merakı Destekleme ve Hesap Verebilirlik; SAEK: Sosyal Ağların Etkin Kullanımı) oluşmaktadır. Toplamda 23 sorudan oluşan çalışma, yüz yüze nicel olarak spor kulübü yöneticilerine uygulanmış ve demografik özellikler (cinsiyet, öğrenim durumu, eğitim durumu) ile karşılaştırılmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından Açık Liderlik ölçeği incelendiğinde GKSP, MHDV ve SAEK alt boyutlarında kadın ve erkek yöneticiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Öğrenim durumu değişkeni ( %63,9’u ön lisans-lisans, %26,2’si lise, %6,6’sı yüksek lisans, %3,3’ü ortaokul mezunu) açısından Açık Liderlik ölçeği incelendiğinde GKSP, MHDV ve SAEK alt boyutlarında yöneticiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Gelir durumu (%73,8’I 1-10000 TL gelir durumuna sahip iken, %26,2’si 10001-20000 TL) değişkeni açısından Açık Liderlik ölçeği incelendiğinde GKSP, MHDV ve SAEK alt boyutlarında yöneticiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the social media-based "Open Leadership" characteristics of 10 (16.4%) female and 51 (83.6%) male managers who are managers of Sports Clubs located in Beylikdüzü district of Istanbul province. Developed by Polat and Arabacı (2016) as a valid and reliable measuring tool, the “Open Leadership Scale'' is a Likert-type measurement tool, consisting of 23 items and 3 sub-dimensions (APCS: Acceptance of Power and Continuous Sharing; SCA: Supporting Curiosity and Accountability; EUSN: Effective Use of Social Networks). The study, consisting of 23 questions in total, was applied to sports club managers face to face, and then compared with the variables of demographic characteristics: gender, educational status and educational status. When the Open Leadership Scale was examined in terms of gender variability, no statistically significant difference was found between male and female managers in the sub-dimensions of APCS, SCA and EUSN. When the Open Leadership scale is examined in terms of educational status variability, (63.9% associate degree-bachelor degree, 26.2% high school degree, 6.6% post-graduate degree, 3.3% secondary school degree), in the sub-dimensions of APCS, SCA and EUSN, no statistically significant difference was found among managers. When the Open Leadership scale was examined in terms of income status (73.8% had 1-10000 TL income status, 26.2% 10001-20000 TL), no statistically significant difference was found among the managers in the sub-dimensions of APCS, SCA and EUSN.

Keywords