LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE GSYİH - TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK PERFORMANSI VE KOMŞU ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 257-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ticarette giderek artan rekabet ortamı, lojistik performansın iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Lojistik sektörü, lojistik performansının iyileştirilmesi uygun altyapı koşullarının sağlanmasına bağlı olması nedeniyle gelişmiş ekonomilerin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda lojistik sektörü, ticarette rekabet avantajı sağladığı için sosyal ve ekonomik kalkınmada önemli bir role sahiptir. Literatürde birçok çalışma lojistik sektörü ile bir ülkenin refah düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmada, Türkiye ve komşu ülkelerinin lojistik performansı ve kişi başı GSYİH puanı regresyon analizi ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla Dünya Bankası tarafından yayınlanan 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 verilerine ait Lojistik Performans Endeksi (LPI) ve kişi başı GSYİH analiz edilmiştir. Türkiye ve komşularının LPI skorlarının arasındaki ilişkinin incelenmesi de bu çalışmanın amaçlarındandır. Yapılan analiz sonucunda Türkiye ve komşu ülkeler için LPI skoru ve kişi başı GSYİH puanları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır. Türkiye'nin LPI skoru ile komşu ülkelerin LPI skorları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

The increasingly competitive environment in trade has made it necessary to improve logistics performance. Logistics sector is considered as one of the most important elements of developed economies since improving logistics performance depends on providing suitable infrastructure conditions. In this context, the logistics sector has an important role in social and economic development due to its benefit in providing a competitive advantage in trade. Many studies in the literature have researched the relationship between the logistics industry and the welfare of a country. In this study, Turkey and its neighbor's logistics performance and GDP per capita score are analyzed by regression analysis. For this purpose, Logistics Performance Index (LPI) and GDP per capita in belonging to 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 data as published by the World Bank have been analyzed. Analyzing the relationship LPI scores of Turkey and its neighbors is also the objective of this study. As a result of the analysis made, there is a significant correlation between the scores of LPI and GDP per capita for Turkey and its neighboring countries. There is no significant relationship between Turkey's LPI scores and its neighboring countries' LPI scores.

Keywords