COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL BANKALARIN ÇALIŞAN DENEYİMİ TASARIMI

Author :  

Year-Number: 2021-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 654-672
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile hayatımıza giren karantina, sosyal mesafe kuralları, hayatı neredeyse durma noktasına getiren benzersiz zorluklar ve kısıtlamalar bankacılık sektörü çalışanlarının iş & yaşam döngüsünün bütünüyle değişimine sebep olmuştur. Banka çalışanlarının daha öncesinde hiç deneyimlemedikleri, çalışan ve toplum sağlığını koruma amacıyla uygulamaya geçirilen evden & hibrit çalışma modeli mevcut insan kaynakları politikalarının işlerliğini farklılaştırmıştır. Hayatın normal akışının dışına çıkılan bu süreçte bankaların organizasyonlarının yönetilmesi, çalışanların yeni düzene uyum sağlaması ve ‘’Çalışan Deneyimi’’ ile kurumsal bir değerin oluşturulması İnsan Kaynakları birimlerinin yoğun çabasını gerektirmektedir. ‘’Çalışan deneyimi’’ ile rekabet üstünlüğünü güvence altına almak isteyen bankalar işveren markası olma yolunda gösterecekleri gayret ve olumlu referanslarla nitelikli işgücüne sahip olabileceklerdir. 

“Çalışan Deneyimi” tasarımı araştırması, Covid-19 küresel sağlık krizi döneminde bankaların İnsan Kaynakları aracılığıyla şekillenen, çalışanlarıyla gerçekleşen sosyal etkileşimlerini ve bunların organizasyon üzerindeki etkilerini inceler. Bu çalışmada, İşe Alım & Oryantasyon, Evden Çalışma & Hibrit Çalışma, Çalışan Refahı & Ruh Sağlığı, Çalışan İletişimi & Motivasyonu, Performans Yönetimi & Ücretlendirme, Kişisel Gelişim & Öğrenme teorilerine ve bankalardaki uygulamalarına odaklanılmıştır.

Keywords

Abstract

Quarantine, social distance rules, unique challenges and restrictions that brought life to a near standstill with the Covid-19 epidemic that affected the entire world have led to a complete change in the business & life cycle of banking sector employees. The home & hybrid work model, which bank employees have never experienced before and which has been implemented to protect employee and community health, has differentiated the operability of existing human resources policies. In this process, which goes beyond the normal flow of life, managing the organizations of banks, adapting employees to the new order and creating a corporate value with “Employee Experience” requires intensive efforts of Human Resources units. Banks that want to secure competitive advantage with’ employee experience " will be able to have a qualified workforce with the efforts and positive references that they will show on the way to becoming an employer brand.

The ’’Employee Experience’’ design research examines the social interactions of banks with their employees, shaped by Human Resources during the Covid-19 global health crisis, and their impact on the organization. This study focused on Recruitment & Orientation, Home Work & Hybrid Work, Employee Well-Being & Mental Health, Employee Communication & Motivation, Performance Management & Remuneration, Personal Development & Learning theories and their applications in banks.

Keywords


 • Bozkurt, V.(Ocak 2005),‘’Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm:Bilgi, Ekonomi, Kültür’’, Aktüel

 • Bozkurt, V.(Ocak 2005),‘’Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm:Bilgi, Ekonomi, Kültür’’, Aktüel Yayınları, İstanbul.

 • Conway, N., & Briner, R. B. 2005, ‘’Understanding psychological contracts at work: A critical evaluation of theory and research.’’ Oxford, UK: Oxford University Press.

 • Coyle-Shapiro, J. A.-M., & Shore, L. M, 2007, ‘’The employee–organization relationship: Wheredo we go from here? ‘’Human Resource Management Review, 17, 166–179.

 • Deloitte, ‘’The employee experience: Culture, Engagement, and Beyond’’, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-

 • experience-culture-engagement.html, Erişim Tarihi; 11.02.2021

 • Deloitte, 2018 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Raporu, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/human-capital/articles/human-capital-trends-2018.html, The rise of the social enterprise 2018 Deloitte Global Human Capital Trends, Erişim tarihi; 18.02.2021

 • Demirbilek S.,2007,’’ Sanal Çalışma Ekseninde Sanal İşgören’’, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Cilt 7,Sayı 13

 • Forsman A.,(11.2018),‘’Designing an employee experience concept by applying customer-centricity and service de-sign- Case Terveystalo’’ . Laurea-ammattikorkeakoulu, Master´s thesis,P 26

 • Fukuda K.,(April, 2020), ‘’Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 5.0’’, International Journal of Production Economics,107460 www.elsevier.com/locate/ijpe

 • Fukuyama M.,(July / Agust 2018),‘’Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society’’, Japan SPOTLIGHT, P. 47,50

 • Gürel E., Tat M.,2017, ‘’Swot Analizi: Teorik Bir İnceleme’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 51, Doi Numarası: http://dx.do.org/10.17719/jsr.2017.1832

 • Hakala L.,12.2020, ‘’Developing Employee Experiences with Service Design and Play.Case: Personal Development Toolkit’’, Laurea University of Applied Sciences, Master of Business Administration

 • Kavi, E. & Koçak, O. (2010), ‘’Bilgi toplumunda evden çalışmanın etik boyutu.’’ Sosyal Siyaset Konferansları, 59, 69-88.

 • Kıcır, B., 2019, ‘’Evden Çalışma: Özgürlük Mü Esaret Mi?’’, 9 Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 173-196

 • KPMG, COVID-19 Krizinde İki Temel Bankacılık Aracı,https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/03/covid-19-krizinde-iki-temel-bankacilik-araci.html, Erişim Tarihi; 09.02.202

 • Mahadevan J., Schmitz A.P., 12.2019, P,13‘’HRM as an ongoing struggle for legitimacy, A critical discourseanalysis of HR managers as “employee-experience designers” https://www.emerald.com/insight/1746- 5265.htm

 • Manpower Group,’’Pandemi sürecinde şirketlerde hibrit çalışma sistemi nedir?’’,https://www.manpower.com.tr/blog/pandemi-surecinde-sirketlerde-hibrit-calisma-sistemi-nedir?, Erişim Tarihi; 09.02.2021

 • McGregor, D. & Cutcher-Gershenfeld, J.,2006,’’The human side of enterprise, annotated edition.’’ New York: McGraw Hill.

 • Milliman, J., Czaplewski, A.J., & Ferguson, J., 2003,‘’Workplace spirituality and employee work attitudes:An exploratory empirical assessment. ’ In Journal of Organizational Change Management. 16(4):426-447

 • Mitroff, I., I., and Denton, E. A.,1999,‘’A study of spirituality in the workplace’’. Sloan Management Review, Vol. 40; p. 83-92

 • uygulamas305na-304li351kin-hukuki-sorunlar, Erişim Tarihi: 09.02.2021

 • Mondy & Noe., (1993),‘’Motivation and Work Behavior.’’ New York: Mc Graw Hill Book Co.)Morgan, J. ,2017.“Designing Employee Experience: ‘’How to Win the War for Talent by Giving Employeesthe Workspaces They Want, the Tools They Need, and a Culture They Can Celebrate”. New York: John Wiley & Sons, Incorporated.

 • Morgan. J., The Employee Experience Equation, https://thefutureorganization.com/the-employee-experience- equation/, Erişim Tarihi; 13.02.2021

 • Morris, L. 2017, ‘’Purposeful Design as the Transformational Differentiator of Employee Experience’’, North Highland.

 • Naswall, K.,Hellgren, J.,& Sverke,M.,(2008),’The Individual in the changing working life.’’ New York: Cambridge University Press

 • Pandita, D. & Ray, S. (2018),‘’Talent management and employee engagement – a meta analysis of their impact on talent retention. Ind and Commercial Training’’, 50(4), 185-199.

 • Plaskoff,J.,2017,‘’Employee experience: the new human resource management approach’’ .Strategic HRReview, 16(3), 136-141.22. Marwansyah . (2010). Manajemen Sumber Daya Manusa. Bandung: Alfabeta

 • Sağlık Bakanlığı (2020), Bilim Kurulu Kararları, https://www.saglik.gov.tr/TR,63422/cinde-gorulen- koronavirus-salgini-uzerine-bakanlikta-toplanan-bilim-kurulunda-alinan-kararlara-iliskin-aciklama-

 • 23012020.html, Erişim Tarihi 08.02.2021

 • Saracel, N., Aksoy, I. (2020), ‘’Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum’’, Social Sciences Research Journal, 9 (2), 26-34.

 • Savla, N. 09.2020 , ‘’Developing Superior Employee Experience Model for a Team in an Organization -MBA in Service Innovation and Design’’ - Laurea University of Applied Sciences Master’s Thesis

 • Sembiring M.J; Fatihudin D.; Mochklas M.; Holisin L.,(07.2020) ‘’Banking Employee Performance DuringPandemic Covid-19: Remuneration And Motivation’’; University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia.,Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, Page No: 64-71), https://doi.org/10.37896/JXAT12.07/2304

 • Semos Cloud, Employee Wellbeing in the Workplace: Importance and Future Predictions , https://semoscloud.com/blog/employee-wellbeing/, Erişim Tarihi; 17.02.2021

 • Shiroishi Y., Uchiyama K.,Suzukİ N., (July,2018 ),Society 5.0: For Human Security and Well-Being, Hitachi Research and Development Group, P 91,95

 • Shore, L. M., Porter, L. W., & Zahra, S. A., 2004, ‘’Employer-oriented strategic approaches to the employee–

 • Thunnissen, M., Boselie, P. & Fruytier, B. (2013), “Talent management and the relevance of context: towards a pluralistic approach”, Human Resource Management Review, Vol. 23 No. 4, pp. 326-36.)

 • TRT Haber, ‘’Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası tespit edildi’’https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyede-ilk-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-466216.html- ErişimTürkiye Bankalar Birliği, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 ,Erişim Tarihi; 07.04.2021

 • Türkyılmaz B., İK Blog, ‘’Pandemi Süreciyle Değişen Yönetim Anlayışı’’, https://www.kariyer.net/ik- blog/pandemi-sureciyle-ikda-degisen-yonetim-anlayisi/, Erişim Tarihi: 09.02.2021

 • World Health Organization, ‘’Who director generals opening remarks at the media briefing on covid19’’,https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media- briefing-on-covid-19---11-march-2020, Erişim Tarihi; 08.02.2021

 • Yetiz, F. (2021), ‘’COVID-19 Pandemi Sürecinin Türk Bankacılık Sektörü Çalışanlarına ve Müşterilerine Etkileri: Swot Analizi.’’ Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (22), 109-117.

 • Yohn D.Lee.2020, ‘’Brand authenticity, employee experience and corporate citizenship priorities in theCOVID-19 era and beyond ‘’ Emerald Publishing Limited . ISSN 1087-8572 Strategy & Leadershıp .P-4 https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59

                                                                                                    
 • Article Statistics