LİSE ÖĞRETMENLERİNİN VE İDARECİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(ORDU İLİ FATSA ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 705-717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, liselerde çalışan öğretmenler ve idarecilerin, hizmetiçi eğitim uygulamalarının gerekliliği, hizmetiçi eğitim uygulamalarına katılma istekliliği, hizmetiçi eğitim uygulamalarının etkililiği ve hizmetiçi eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar boyutuyla ilgili hizmetiçi eğitime dair görüşlerini ortaya çıkarmak maksadıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Fatsa İlçesi’nde liselerde görevli öğretmen ve idarecileri kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemine, ilçe merkezinde bulunan 1 Fen Lisesi, 2 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 7 Meslek Lisesi, toplam 11 ortaöğretim kurumunda görev yapan bütün idareciler ile bu okullarında çalışmakta olan ve her okulun toplam öğretmen sayısının en az % 60’ı kadar öğretmen, random yoluyla seçilmiştir. Araştırma kapsamına 302 öğretmen ve 44 idareci toplam 346 katılımcı alınmıştır. Araştırma çalışmasında, tarama biçimli model kullanılmış olup, veri bilgisi toplama aracı olarak da anket uygulanmıştır. Ankette bulunan 26 soru için görüşlere katılım biçimleri, 1 ile 5 arasında “Katılmıyorum”, “Az katılıyorum”, “Bazen Katılıyorum”, “Fazla Katılıyorum” ve “Tümüyle Katılıyorum” seçeneklerinden oluşturulmuştur. Saha çalışmalarında elde edilen veriler, “Statistical Package For Social Sciences For Windows 17.0” programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri bilgileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar olan; “Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart Sapma” kullanılmıştır. Hizmetiçi Eğitim, Öğretmen ve İdareci ile ilgili ortaya çıkan bulgulara ilişkin tablolar oluşturulmuş, yorumlanmış ve sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to reveal the opinions of teachers and administrators working in high schools on the need for in-service training practices, willingness to participate in in-service training practices, the effectiveness of in-service training practices, and the dimensions of problems encountered in in-service training practices. The research covers teachers and administrators working in high schools in Fatsa district of Ordu province in the academic year of 2012-2013. The sample of the study included 1 Science High School, 2 Anatolian High Schools, 1 Anatolian Teacher High School, 7 Vocational High Schools, all administrators working in 11 secondary education institutions and teachers who work in these schools and at least 60% of the total number of teachers in each school. was chosen randomly. A total of 346 participants, 302 teachers and 44 administrators, were included in the scope of the research. In the research study, scanning model was used and a questionnaire was applied as a data collection tool. The forms of participation to the opinions for the 26 questions included in the questionnaire consisted of 1 to 5 options: "Disagree", "Slightly Agree", "Sometimes Agree", "Strongly Agree" and "Totally Agree. The data obtained in the field studies were analyzed using the "Statistical Package For Social Sciences For Windows 17.0" program. Descriptive statistical methods while evaluating data information; "Number, Percent, Average, Standard Deviation" is used. Tables related to the findings about In-Service Training, Teacher and Administrator were created, interpreted and the results were obtained.

Keywords