TÜRKİYE’DE ŞANLIURFA’DA Kİ GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN TARIMDA ÇALIŞMA KOŞULLARINA OLAN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 763-769
Year-Number: 2021-39

Abstract

Göç kavramı ile ifade edilen insan hareketliliği, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumsal yaşamın önemli unsurlarından ve sorunlarından biri olmuştur. Suriye’nin, Dara şehrinde 2011 yılında başlayan olaylarla birlikte, iç savaş yaygınlaşmış ve sivil halk zorunlu olarak göç etmeye başlamıştır. Türkiye’de, 4 milyon civarında Suriyeli mevcut olup, en fazla yaşadıkları dördüncü şehir Şanlıurfa olup, 423 bin civarında, Şanlıurfa nüfusunun yaklaşık %21’ini oluşturmaktadırlar. Şanlıurfa, Türkiye’nin en önemli tarım potansiyeli olan illerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’da geçici koruma altındaki Suriyelilerin tarımda çalışma koşullarına olan tutumlarının belirlenmesidir. Bu araştırmanın ana materyalini Şanlıurfa ilinde tarımda çalışan Suriyeli geçici koruma altında olanlarla yüz yüze anketler yoluyla yapılan görüşmelerden elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Analizler Ki-kare Fisher’s Exact testi ile SPSS’de yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcılarının yaş ortalaması 32.41 yıl, %54.2’si evli, ortalama olarak 4.7 yıldır Türkiye’de bulunmakta olup, %26.2’si düzenli olarak bir işte çalışırken, %31.9’u mevsimlik işlerde ve %41.9’u ise gündelik işlerde çalışmaktadırlar. Tarımda çalışma koşulları güvenlidir bağımlı değişkeninde, Suriye’deki meslek, iş türü ve ortalama gelir değişkenleri istatistiki olarak anlamlı farklılık (p<0.05) gösterirken, yaş değişkeniyle istatistiki olarak anlam yakınlığı (p<0.10) mevcut iken, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, Türkiye’deki ikamet süresi, iş ve tarımda branş değişkenleri ise istatistiki (p>0.10) olarak anlamlı sonuç vermemiştir. Suriyeli sığınmacıların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve yerel halkla entegrasyonun sağlanmasında, kısa vade de, öne çıkan sektör ise tarımdır. Suriyeli sığınmacılara tarım konusunda uygulamalı eğitim ve mikro kredi verilmesi, Suriyelilerin tarımsal üretimde daha fazla aktif ve verimli hale gelmelerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu çalışma bu kapsamda Şanlıurfa’da yapılan ilk çalışmadır.

Keywords

Abstract

Human mobility, which is expressed with the concept of migration, has been one of the important elements and problems of social life since the beginning of human history. With the events that started in Dara city of Syria in 2011, the civil war has spread and civilian people have started to migrate. There are around 4 million Syrians in Turkey, and Şanlıurfa is the fourth city where they live the most, and around 423 thousand, they constitute 21% of the population of Şanlıurfa. Şanlıurfa is one of Turkey's provinces with the most important agricultural potential. The purpose of this study is to determine the attitudes of Syrians under temporary protection to working conditions in agriculture in Şanlıurfa. The main material of this study is the primary data obtained through face-to-face interviews with Syrian refugees working in agriculture in the province of Şanlıurfa, Turkey. Analyzes were made in SPSS with Chi-square Fisher's Exact test. According to the results obtained, the average age of the participants is 32.41 years, 54.2% are married, and they have been in Turkey for an average of 4.7 years, 26.2% of them work regularly, 31.9% of them work in seasonal jobs and 41.9% of them work in daily jobs. Working conditions in agriculture are safe in the dependent variable, while the variables of occupation, job type, and average income in Syria show a statistically significant difference (p<0.05), while there is a statistically meaningful affinity with the age variable (p<0.10), gender, marital status, educational status, the duration of residence in Turkey, work and branch in agriculture, on the other hand, did not give statistically significant results (p>0.10). In the short term, agriculture is the prominent sector in improving the living standards of Syrian refugees and ensuring integration with local people. Providing Syrian refugees with practical training on agriculture and micro-credit will positively contribute to Syrians becoming more active and productive in agricultural production. This study is the first study conducted in Şanlıurfa in this context.

Keywords