ERİL ALANDA VAROLUŞ: İLK KADIN CAZ KEMAN SANATÇISI EMMA SMOCK

Author:

Number of pages: 815-823
Year-Number: 2021-39

Abstract

İcra alanlarının 20. yüzyılda çoğalmasıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden caz müziği, toplumsal bakımdan belirli bir kesimin sembolü olarak tanımlanarak ilgi gören bir müzik türü olmuştur. Bu durumun temel prensibini oluşturan Afro-Amerikan halkın sınıfsal mücadelesi, zaman içinde bu müziğin yaygınlaşmasıyla birlikte gelişim ve değişim gibi olgularla şekillenmiştir. Caz müziği icra eden müzisyen modelinin ve müzik piyasasının, belirli dönemler içinde toplumun bu sosyolojik kodlarını yansıttığı görülmüştür. Genel bakımdan görülen bu manzaranın haricinde, Afro-Amerikan toplumun yaşayış biçiminin yansıttığı farklı bir durum olarak müzik pratiğindeki eril hâkimiyetin, caz müzik içindeki cinsiyetçi rollerin uzun süre kabul görmesini sağladığı değerlendirilmektedir. Tarihi süreç içinde vokalist olarak büyük başarı sağlayan kadın müzisyenlerin, sonradan çalgı icracısı olarak müzik icra pratiğine dahil oldukları görülmüştür. Zamanın ruhunu yansıtır bir biçimde Avrupa müziğinin başat çalgısı olarak görülen kemanın caz müziğindeki kullanımı, Joe Venuti, Eddie South, Stéphane Grappelli, Stuff Smith gibi icracıların ön plana çıkmasıyla birlikte yaygın hale gelmiştir. Smith’in caz müzik sektörüne dâhil ettiği Emma Smock ise “Ginger” takma ismiyle bu alanda ilk kadın keman sanatçısı olarak yer almıştır. Bu çalışmada Emma Smock’un bir keman icracısı olarak kadın kimliğiyle caz müzik piyasasındaki konumu ile birlikte Smock’un Strange Blues isimli eserdeki keman icrası ile bestelemiş olduğu When a Gypsy Really Plays the Blues isimli eseri incelenmiştir. Çalışmada verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi bakımından betimsel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak eserle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın amacı, araştırma kapsamında incelenen dönemde çalgı icracısı olarak kadın kimliğiyle Smock’un müzik sektörü içindeki varlığını tanımlamaya çalışmak ve sanatçının icrasında kullandığı çalgı tekniğiyle ilgili ön bilgi vermektir. Çalışmanın sonucuna ilişkin olarak caz müzik üzerinden farklı dönemlerde bu müziği icra eden müzisyenlerle ilgili belirli algıların geliştiği, bu müzik türünün popüler hale gelişiyle birlikte farklı yönelimlerin gerçekleştiği görülmüştür. Geliştirilen bu algıların da sektör içinde belirli sanatçı profillerinin oluşturulmasına vesile olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

With the proliferation of performance areas in the 20th century, Jazz music appealing to a wide audience has become a popular music genre by being defined as a symbol of a certain segment in social terms. The class struggle of the African-American people, which constitutes the basic principle of this situation, has been shaped by phenomena such as development and change with the spread of this music over time. It has been observed that the model of the musician performing jazz music and the music market reflected these sociological codes of the society in certain periods. Apart from this general view, it is considered that the masculine dominance in music practice as a different situation reflected by the way of life of the African-American society has enabled the sexist roles in Jazz music to be accepted for a long time. It has been observed that female musicians, who achieved great success as vocalists throughout the history, were later included in the practice of performing music as instrument performers. The violin, which is seen as the dominant instrument of European music in a way that reflects the spirit of the time, has become widespread with the prominence of performers such as Joe Venuti, Eddie South, Stéphane Grappelli and Stuff Smith. Emma Smock, which Smith has included in the jazz music industry, took place as the first female violinist in this field with the pseudonym “Ginger”. In this study, Emma Smock’s position in the jazz music market with her female identity as a violin player as well as Smock’s work named When a Gypsy Really Plays the Blues was analyzed with her violin performance in Strange Blues. Descriptive Research Techniques were used in this study in terms of obtaining and evaluating data. Evaluations of the work were made by using the document analysis method, one of the qualitative research methods. The purpose of the study is to try to define Smock’s presence in the music industry with her female identity as an instrument performer in the period examined within the scope of the research and to give preliminary information about the instrument technique used by the artist in her performance. Regarding the results of the study, it was observed that certain perceptions about the musicians who played this music in different periods developed through jazz music and different orientations took place with the popularization of this musical genre. It has been found that these developed perceptions are instrumental in creating certain artist profiles within the sector.

Keywords