TÜRK TOPLUMUNDA COVID-19 SÜRECİNDE STRES DÜZEYİ VE HİJYEN KURALLARINA UYMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 786-791
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; Türk toplumunda COVID-19 sürecinde stres düzeyi ve hijyen kurallarına uyma arasındaki ilişkiyi gözlemlemektir. Araştırma verileri, 384 kişiye “sosyo demografik özellikler anketi”, “hijyeni etkilediği düşünülen faktörler” ve “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” uygulanarak toplanmıştır. Araştırma örnekleminin yaş ortalaması 33.2, BDÖ puan ortalaması ise 9.6 olarak bulunmuştur. Yapılan araştırmanın sonucu olarak, katılımcıların %63.1’inde normal, %21.8'inde hafif, %12.9’unda orta ve %2.2'inde şiddetli düzeyde depresyon bulunmuştur. Gün içerisinde el yıkama sıklığı 8 ve üzeri olan katılımcıların BDÖ puan ortalaması (10.87± 0.505) puan olup, el yıkama sıklığının 5 ve 7 kez olduğunu belirten katılımcıların puan ortalamasında (6.47±0.642) anlamlı düzeyde yüksek BDÖ puan ortalamasına sahip olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between stress level and compliance with hygiene rules in Turkish society within the COVID-19 process. Data was collected from 384 people through “sociodemographic attributes survey”, “factors that are considered to affect hygiene” and “Beck Depression Inventory (BDI)”. The mean age of the participants was 32.2; the mean points of the BDI was found 9.6. The results shown that 63.1 % of the participants were found to be normal, 21.8 % of them were mild, 12.9 % of them were moderate and 2.2 % of them had severe depression. The mean of BDI score of the participants with hand washing frequency of 8 or more during the day is 10.87 ± 0.505. It was found that the mean score (6.47 ± 0.642) of the participants, who stated that the hand washing frequency was 5 and 7 times, had a significantly higher BDI score mean

Keywords