ADLİ ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Author:

Year-Number: 2021-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 846-856
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen ve değişen dünya içerisinde teknolojinin etkisini her alanda görmek mümkündür. Teknolojik gelişmeler, Adli Bilimleri de etkilemiş ve bu alanda kullanılan yöntemleri ileriye taşımıştır. Adli Bilimciler, adli vakaların çözümünde, multidisipliner çalışmalar vasıtasıyla olayların en doğru şekilde aydınlatılması için çalışmaktadır. Özellikle Adli Antropoloji alanı, teknolojik gelişmeler ışığında daha güvenilir saptamalar yapılan ve adli soruşturmalara fazlaca katkı yapan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Adli Antropoloji’nin temel çalışma konusu kimlik tespitidir. Kimlik tespiti, iskelet kalıntılarından veya yumuşak doku örnekleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adli Antropologlar, kemik kalıntılar üzerinden cinsiyet, yaş, etnik köken, iskelete ve dişlere yansıyan ölüm nedenleri ve çeşitli ayırt edici özellikler gibi unsurları belirlemektedirler. Adli olayların temelini oluşturan “kim” ve “nasıl” sorularına cevap bulunması noktasında Adli Antropologlar gün geçtikçe daha da önemli görevler üstlenmektedir. Kimlik tespiti için yapılan yeni çalışmalar teknolojinin de etkisi ile yeni yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Temelinde bilgisayarlı görüntüleme, matematiksel algoritmalar ve yeni görüntüleme yöntemlerini de içeren bu gelişmeler Adli Antropoloji’ye yeni perspektifler kazandırmıştır. 3D görüntüleme, X-ışını kullanımı, BT taramaları ve Lodox görüntüleme bu çalışmalara birer örnektir. Bu yöntemler kullanılarak antropoloji çalışmaları sanal boyuta taşınmıştır. Böylece kimliklendirme çalışmalarında daha doğru ve net sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

Keywords

Abstract

It is possible to see the effect of technology in every field in the developing and changing world. Technological developments have also affected Forensic Sciences and advanced the methods used in this field. Forensic Scientists work to solve forensic cases in the most accurate way through multidisciplinary studies. Especially the field of Forensic Anthropology appears as a discipline where more reliable determinations are made in the light of technological developments and contributes a lot to forensic investigations. The main study of Forensic Anthropology is identification. Identification is performed from skeletal remains or soft tissue samples. Forensic Anthropologists determine factors such as gender, age, ethnicity, causes of death reflected on the skeleton and teeth, and various distinctive features through bone remains. Forensic Anthropologists take on more and more important tasks in finding answers to the "who" and "how" questions that form the basis of forensic cases. New studies for identification have brought new methods with the effect of technology. These developments, which basically include computer imaging, mathematical algorithms and new imaging methods, have brought new perspectives to Forensic Anthropology. 3D imaging, X-ray use, CT scans and Lodox imaging are examples of these studies. By using these methods, anthropology studies have been brought to the virtual dimension. Thus, more accurate and clear results have begun to be obtained in identification studies.

Keywords