YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN İSTANBUL TÜRKÇE DERS KİTABI 1’DEKİ DİYALOG METİNLERİNİN KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 1080-1087
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinleri, tüm dil öğrenme becerilerine malzeme sağlaması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Kişiler arası diyalog içeren okuma metinleri de, metinler içerisinde çok sık kullanılan bir türdür. Bu çalışmanın amacı yabancılar için A1 seviyesi Türkçe ders kitaplarında diyalog özelliği taşıyan okuma metinlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi’ne göre hazırlanan Yabancı Diller A1 Seviyesi Kurs Programı’ndaki kazanımlarla uyumlu olup olmadığını incelemektir. Çalışmada MEB tarafından hazırlanan Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs Programı kazanımları ile İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders kitabı 1’de yer alan okuma bölümlerindeki diyalog metinleri taranmış ve daha sonra doküman analiziyle incelenmiştir. Bu çalışmanın veri analizi içerik analiziyle yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda ders kitabındaki bir ünite dışındaki tüm ünitelerde diyalog şeklindeki okuma metinlerinin var olduğu ve gerekli kazanımları taşıdığı görülmüştür. Çok işlevsel bir özelliğe sahip olan bu diyalog içeren metinler yerinde kullanıldığında dil öğretimine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Reading texts have an important place in teaching Turkish to foreigners as they provide materials for all language learning skills. Reading texts with interpersonal dialogue are also a very common type of text. The aim of this study is to examine whether the reading texts that have a dialogue feature in A1 level Turkish textbooks for foreigners are compatible with the achievements in the Foreign Languages A1 Level Course Program prepared by the Republic of Turkey Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages. In the study, the achievements of the Foreign Languages Turkish A1 Level Course Program prepared by the Ministry of National Education and the dialogue texts in the reading sections in the Istanbul Turkish for Foreigners Textbook 1 were scanned and then examined with document analysis. The data analysis of this study was done by content analysis. As a result of the study, it was seen that all units except one unit in the textbook had reading texts in the form of dialogue and included the necessary objectives. These dialogue texts, which have a very functional feature, will make a great contribution to language teaching when used appropriately.

Keywords